Gestelde vragen - Tachograaf en rij-en rustijden

Vraag

Datum

Gesteld door

Mag je als vrachtwagenchauffeur na een volle dag gewerkt te hebben overstappen op een kleine camion (-7,5t) voor te helpen met een verhuis. Gehoord dat je uw bestuurderskaart niet moet insteken bij verhuis

Beste Sebastien

Volgens VERORDENING (EG) nr. 561/2006 (rij- en rusttijdenwet)

Artikel 3.h) geldt het volgende:

Deze verordening is niet van toepassing op wegvervoer door:  […] h) voertuigen of een combinatie van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederenvervoer en waarvan de toegestane maximummassa niet meer dan 7,5 ton bedraagt; […]

Check dus het volgende:

 1. Het soort voertuig/het laadvermogen is terug te vinden in de specifieke voertuigdocumenten.
 2. Voor de ritten mag geen loon of beloning worden uitgekeerd en de vervoerde goederen mogen niet in verband staan met handel of een bedrijf.
 3. De bestuurder mag bij inspectie  ondervraagd worden en de lading mag worden geïnspecteerd om deze feiten te verifiëren.
 4. Onder een combinatie wordt een voertuig met aanhanger of oplegger verstaan.

Het ligt natuurlijk in uw handen om te zien of u aan deze voorwaarden voldoet.

Echter let wel op het volgende:

U dient bij de eerstvolgende rit voor u vertrekt met een WEL digitaal verplciht voertuig alle werkzaamheden in te voeren in uw tachograaf.
Indien u met anloge tachograaf rijd dient u het best een verklaring van activiteiten in te vullen en bij te houden.

m.v.G de moderator

09-07-2019

Sebastien hove

een vraagje; ik begin binnenkort terug te werken als vrachtwagenchauffeur. Ik mag 9 uur rijden per dag 2 maal per week 10 uur dacht ik, maar wat is de de maximale duur van een werkdag? 15uur? dacht ik. even voorbeeld; Vertrekken van thuis naar klant, lossen ( telt dit bij op rijtijd?) terug naar volgende klant en lossen en en een 5-7 keer per dag en terug naar huis. dus eigenlijk mijn vraag is.....: 9 uur rijden per dag hoeveel uur mag ik de tacho op werken zetten? en maximaal per dag van thuis tot thuis? hopend duidelijke informatie anders hoor ik het graag. Mvg Mikel

Beste

 

Een arbeidsdag geldt voor alle volgende gegevens:

 • uw effectieve rijtijd
 • uw ander werkzaamheden
 • uw beschikbaarheidstijden
 • eventuele onderbrekingen
 • uw dagelijkse rustttijd

een volledige arbeidsdag mag nooit meer inhouden dan 24u.

Naar gelang de duurtijd van uw dagelijkse rusttijd telt een arbeidsperiode 15 uur bij een nachtrust van 9u (24 - 9 = 15) of maximaal 13u bij een nachtrust van 11u (24 - 11 = 13u)

m.v.g de moderator

05-06-2019

Mikel

Geachte, wordt een zaakvoerder van een vervoersfirma, die normaal geen vrachtwagens bestuurd maar enkel inspringt wanneer er plots een van zijn arbeiders ziek is of wegvalt, als een bestuurder beschouwd in de zin van artikel 4, d : bestuurder CE561/2006. Daar staat dat men bestuurder is als men een voertuig bestuurt als onderdeel van zijn verplichtingen ( hoewel de zaakvoerder zelf niet verplicht is om in te springen ) . Alvast bedankt, Mvg Julie

Beste Julie

Volgens de wetgever kan je op twee manieren aan boord zijn van een vrachtwagen. 

Enerzijds als daadwerkelijke bestuurder (chauffeur) terwijl je ook achter het stuur zit en zich op de openbare weg begeeft.
En anderzijds als passagier.

Deze laatste kan  zich eveneens met twee verschillenden doelstellingen aan boord van dat voertuig bevinden.

Enerzijds als daadwerkelijke passagier en hoeft hij/zij in feite niets te doen wat de wet zou kunnen opleggen (behalve zijn gordel dragen (als er een is)
En anderzijds als werknemer om als het nodig is het stuur tot zich te nemen (cf. meeervoudige bemanning).

En DAT is wat de wetgever bedoelt met  de zinsnede [...] om aan zijn verplichtingen te voldoen [...]

20-05-2019

Julie

beste wij zijn een veehandel ! klopt het dat wij dieren in een straal van 100 km rond onze verzamelplaats mogen verzamelen zonder dat we de chauffeurskaart gebruiken en waar kunnen wij deze wettekst eventueel terugvinden ??

Beste

 

Hierna de gevraagde tekst.

Deze staat ter beschikking op pagina 14 deze link: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?N=&=&sql=(text+contains+(%27%27))&rech=1&language=nl&tri=dd+AS+RANK&numero=1&table_name=wet&cn=2007040930&caller=image_a1&fromtab=wet&la=N&pdf_page=11&pdf_file=http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2007/04/11_1.pdf

 

[BS 11.04.2007] Hoofdstuk IV. Afwijkingen
Artikel 6
b) voertuigen voor goederenvervoer van, of zonder bestuurder gehuurd door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven die in het kader van hun eigen beroepsactiviteit worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf;

 

19-05-2019

peter

Hallo, Mijn vraag gaat als volgt Kan/mag je altijd wanneer je wilt een print maken van de digitale tachograaf of is dit enkel voor defect, controle,... Alvast bedankt

Beste Gilles

U kan en mag te alle tijde een uitprint maken van uw digitale tachograaf wanneer u dat nodig vind.

m.v.g. de moderator

29-03-2019

Gilles Focquaert

IK HEB VRAAG IK BEN BESTUURDER VAN VRACHTWAGEN ALS IK IEMADN MEE PAK MET RIJBEWIJS VAN C MOET DEZE DAN OOK ZIJN KAARTJE IN DE TACHO STEKEN OF NIET AL WERK DEZE NIET MET HET ZELFDE BEDRIJF

Beste

Als u de wettekst stricto-senso volgt dan dient enkel diegene die de intentie heeft het voertuig te besturen zijn bestuurderskaart in te voeren in de tachograaf.

m.v.g de moderator

 

18-03-2019

Kristof Celis

Beste . Mag er met een schoolbus van de gemeenteschool naar een garage gereden worden voor herstelling die gelegen is op 150km van de school.. De tacho op out ?

Beste Dirk

Het antwoord is neen, om de heel eenvoudige reden dat de OUT functie (rijden zonder bestuurderskaart)  er enkel is om tijdens uw volledige dagtaak uitsluitend op eigen terrein (buiten de verordening) te rijden (dus nooit een gedeelte out en een gedeelte niet) .

Let wel dat u als bestuurder deze OUT-tijd moet kunnen staven achteraf!

Deze vrijstelling "OUT of Scope" is terug te vinden conform de EU-Verordening 561/006 artikel 3.

m.v.g de moderator

27-02-2019

Joosen Dirk

Beste, mag men na een rit van tussen de 15 u en 21 uur dubbel bemand een niet tachograaf gebonden voertuig van het bedrijf nemen om naar huis te rijden waarvan dit tevens als arbeidstijd wordt uitbetaald.

Beste

Op uw vraag of u na die rit met een ander voertuig betaalde arbeid kan/mag verrichten, moeten we eerst zien of dit wel nog kan.

De wet stelt namelijk dat:
Verordening EG) nr. 561/2006 5. In afwijking van lid 2 geldt dat een bestuurder die deel uitmaakt van een meervoudige bemanning, een nieuwe
dagelijkse rusttijd van ten minste 9 uur moet hebben genomen binnen 30 uur na het einde van een dagelijkse of wekelijkse rusttijd.

Dus indien u huiswaarts rijdt met een voertuig dat volgens uw melding ook als als arbeidstijd gerigstreerd wordt dan zou dit moeten gebeuren binnen de 21 uur na de start van de dubbel bemande rit, want u moet zals u kan zien uiterlijk binnnen de 30 uur een rust genomen hebben van 9 uur!

Wat stelt bijvoorbeeld een dubbel bemande rit van pakweg 15 uur, u rijdt betaald naar huis, die rit duurt ongeveer een half uur. Dan heb je al een totale tijd van 15 uur en 30 minuten, u neemt vervolgsn uw dagelijkse rusttijd van negen uur... komt in totaal op 24 uur en 30 minuten ... dit kan.

Maar neem een rit van 21 uur, dan kan er niets meer gebeuren want uw tijd zit erop en u moet een dagelijkse rusttijd per direct gaan nemen of u gaat over uw 30 uur.

Hou er ook rekening mee dat hetgeen volgt ook wet is:

Alle werkzaamheden (uitgezonderd de rijtijd) vallen onder andere werkzaamheden (gekruiste hamertjes) moest u vervoerd worden met een ander voertuig dan zou het beschikbaarheidstijd worden. Beide, zowel andere werkzaamheden als beschikbaarheidstijd maken eveneens deel uit van de arbeidsperiode.

Verordening EG) nr. 561/2006 art.4 e) „andere werkzaamheden”: alle activiteiten die worden gedefinieerd als arbeidstijd in artikel 3, onder a), van Richtlijn 2002/15/EG, behalve „rijden”, met inbegrip van alle werkzaamheden voor dezelfde of voor een andere werkgever in of buiten de vervoerssector;

mvg de moderator

27-01-2019

Hunter

Beste, we werken in een transportbedrijf dat zowel tachograaf gebonden voertuigen heeft als voertuigen minder dan 3,5 ton.Moet men hier rekening houden met rij en rusttijden indien men na een rit met een voertuig > 3,5 t overstapt op een voertuig < 3,5 t.

Beste

Het rijden met een voertuig met een M.T.M. kleiner of gelijk aan 3500 kg valt niet in het teoapssingsgebied van de verordening betreffende de rij- en rusttijden.

VERORDENING (EG) nr. 561/2006 art. 3. a) van goederen waarbij de toegestane maximummassa van de voertuigen, dat van de aanhangwagens of opleggers
inbegrepen, meer dan 3,5 ton bedraagt;

Echter moet u er wel rekening mee houden dat het rijden in de arbeidsperiode met een voertuig met een M.T.M. kleiner of gelijk aan 3500 kg wel aanzien wordt als andere werkzaamheden, dus deze andere werkzaamheden dient u wel handmatig in te geven in uw digitale tachograaf de eerste keer dat u terug het stuur neemt van een voertuig met een M.T.M. hoger dan 3500 kg.

VERORDENING (EU) Nr. 165/2014 art. 34. 3. Ingeval de bestuurder zich niet bij het voertuig bevindt en daardoor de tachograaf waarmee het voertuig is uitgerust, niet kan bedienen, worden de in lid 5, onder b), punten ii), iii) en iv), bedoelde tijden:

en a) als het voertuig is uitgerust met een analoge tachograaf, met de hand, door automatische registratie of anderszins, leesbaar op het registratieblad opgetekend zonder dat dit wordt bevuild, of

b) als het voertuig is uitgerust met een digitale tachograaf, op de bestuurderskaart geregistreerd met behulp van de voorziening voor handmatige invoer waarmee de tachograaf is uitgerust.

mvg de moderator

 

27-01-2019

Hunter

Beste Er staat op mijn tachograaf 11 uur rusten daarnaast o.oo mag ik dan rijden of niet?

Beste

 

Gelieve uw vraag ites beter te specifieren a.u.b., het is moeilijk om met de door u bezorgde gegevens een duidelijk antwoord te formuleren.

mvg de moderator

23-11-2018

Vandersnickt ignace

Beste Als een chauffeur met de vrachtwagen vertrekt, maar tijdens het rijden merkt hij dat hij zijn bestuurderskaart vergeten is. Moet hij dan direct stoppen en zijn kaart insteken? Mag hij tijdens het rijden de kaart gewoon in de tachograaf steken of moet hij als de rit stopt de tacho uitlezen en het papier bijhouden? Alvast bedankt Met beleefde groeten

Beste

 

De kaart invoeren tijdens het rijden is behalve onveilig niet mogelijk volgens mij tijdens het rijden.

U dient direct te stoppen en de kaart in te voeren en bij de melding of u werkzaamheden moet toevoegen de tijdsduur en activiteit van de ontrekende gegevens toevoegen.
Er zal wel op uw dagoverzicht een melding staan dat u gedurende x-aantal tijd gereden hebt zonder kaart. Deze periode zal je moeten kunnen uitleggen bij een controle.

mvg de moderator

19-11-2018

Luc Nollet

Beste, Ik ben tewerkgesteld bij Ab Inbev Belgium, hoofdzakelijk als vrachtwagenchauffeur maar ik moet ook op regelmatige basis inspringen als magazijnier. Hieromtrent heb ik enkele vraagjes, 1. als ik een dag ben tewerkgesteld als magazijnier wat moet ik dan invullen op mijn schijf (analoge tachograaf)? 2. ik werk niet in het weekend, moet ik hiervoor een schijf invullen ? 3. wat bij verlof? Mvg. Patrick.

Beste Patrick

Enkel in de digitale apparaten, is het mogelijk gegevens in te voeren van eerder gebeurde activiteiten.

Gezien het document verklaring van activiteiten neemt van toepassing zou dit in feite ook niet meer hoeven te gebeuren. Niettemin mag het wel gebruikt worden als u enige staving van activiteiten wil kunnen voorleggen.

Dit document is nog altijd beschikbaar op deze link: https://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/driving_time/form_attestation_activities_en

mvgr de moderator

08-11-2018

Patrick

Ik rij dagelijks met een schoolbus van 7t5 en ga niet buiten een straal van 50km moet ik een chauffeurs kaart gebruiken ?

Beste Donald

Het erkende leerlingenvervoer en mits de trajectafstand niet de grens van 50km overschrijdt valt onder de vrijstellingen van het gebruik van de tachograaf en de opvolging van de rij- en rusttijdenwetgeving. Bij deze hoeft u geen kaart in te voeren.

mvgr de moderator

18-10-2018

Donald Florent Waelkens

ben ik als werkgever verplicht om de digitale tacho's uit te lezen om een bepaalde tijd?Onze wagens zijn vrijgesteld van tacho,alhoewel er een in staat,maar we hebben stuk voor stuk een bewijs van vrijstelling

Beste Patrick

 

Volgens uw gegevens rijdt u onder volledige vrijstelling en hoeft u niet uw gegevens van uw voertuigen te downloaden. Hetzelfde geldt voor uw bestuurders gezien deze geen bestuurderskaart hoeven in te voeren en er bij deze evenmin gegevens op staan.

mvgr de moderator

20-09-2018

patrick

Klopt het dat je uw bestuurderskaart altijd bij u dient te hebben? Ook op vrije dagen zoals weekend en vakantie?

Beste Frederic

Dat klopt deels.

Als u in het weekend gewoon op stap bent met een personenwagen, motorfiets e.d. hoeft u helemaal die bestuurderskaart niet bij te hebben.

Daar en tegen gaat u in het weekend een beetje gaan bijklussen als bestuurder met een vrachtwagen of (auto)bus dan moet je die kaart wel degelijk bij te hebben en conform de rij- en rusttijdenwetgeving te gebruiken.

m.v.g. de moderator

03-06-2018

Frederic

Beste, Wat is de maximum rijtijd voor een chauffeur dat enkel bijzonder geregeld vervoer uitvoert??

Beste Archie

Een bestuurder die rijdt onder het bijzonder geregeld vervoer is vrijgesteld van het gebruik van de tachograaf, als de trajectafstand van dat vervoer maximaal 50 km bedraagt.

Als deze bestuurder die trajectafstand (50 km) overschrijdt dient hij derhalve wel de tachograaf te bedienen.
De standaardregel zoals in de verordening is vastgelegd geldt als volgt:

Maximum ononderbroken rijtijd ligt vast op 04:30u, waarna een onderbreking moet ingelast worden van minstens 00:45u. Deze onderbreking mag gesplitst worden in twee blokken waarvan de eerste minimaal 00:15 en de tweede minimaal 00:30u moet bedragen.

Na deze onderbreking mag die bestuurder terug 04:30 rijden.
Let wel; het gaat hier enkel om rijtijd en niet om andere werkzaamheden of beschikbaarheidstijd, maar niettemin moet wel de arbeidswetgeving gerespecteerd worden.

De totale rijtijd per periode mag maximaal 09:00u bedragen en deze rijtijd mag per zes periodes twee maal verlengd worden tot 10:00u rijtijd per periode.
Bijgevolg ligt de maximale rijtijd per week vast op 56:00u en per twee weken op 90:00u

Alles vind u terug op deze link: https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/europa/eg-561-2006

m;v.g de moderator

12-05-2018

Achie

In uw vraagbaak las ik dat er een vraag was over het gebruik van de functie "out of scoop" bij het uitvoeren van een schoolrit. Jullie antwoorden dat Out of scoop niet gebruikt mag worden op de openbare weg en dus niet gebruikt mag worden voor ritten die buiten de verordening vallen . In de handleiding van VDO DTCO 1381 pagina 64 bij "hoofdmenu invoer" , "Out begin/einde invoer": " Bent u met het voertuig buiten het geldigheidsgebied van de verordening onder weg , dan kunt u de functie "out of scoop" instellen resp. weer beëindigen. Hier heeft men het wel degelijk over buiten verordening = alle ritten die niet tachograafplichtig zijn. De idee achter de functie out of scoop dacht ik gelezen te hebben dat deze functie diende om te voorkomen dat de chauffeur continu foutmeldingen en lichtjes op het dashboard kreeg omdat hij rijdt zonder tachograafkaart. In verscheidene opleidingen FCBO, ITLB,.... werd de functie out of scoop ook op die manier uit gelegd. Ik vrees dat uw bewering niet correct is Vriendelijke groeten Philippe Demuynck

Beste Philippe

Schoolritten (leerlingenvervoer) vallen net zoals ik ook meldde buiten de verordening als en indien ze correct uitgevoerd worden (mits rekening houdende met de trajectafstand e.d.).
Buiten bedrijfstelling of de meer publieke omschrijving 'Out (of Scope)' dient alleen dat tijdens het rijden buiten de verordening of tijdens een vrijgestelde rit geen enkele van de geregistreerde gegevens kan gekoppeld worden aan een bepaalde bestuurder.

U haalt aan dat er door mij gesteld wordt dat de buiten bedrijfstelling niet mag gebruikt worden buiten de openbare weg. Echter om een correcte interpretatie te kunnen doen moet de tekst volledig gelezen worden. Lees [...] niet mag gebruikt worden buiten de openbare weg of buiten de verordening [...] waarbij in dit geval buiten de verordening wil zeggen: tijdens een vrijstelling volgens art. 3 Verordening EG nr 561/006 [...] voertuigen die gebruikt worden voor geregeld diensten van personenvervoer over een traject van niet meer dan 50 km.

Om hier verder op door te bomen, is het feit dat als de OUT (of scope) geheel gebeurde in één periode stelt er zich geen probleem, maar dan is nog de vraag over het rijden tijdens een vrijstelling 'gedeeltelijk' in één periode. Dit met de achterliggende idee hoe een bestuurder deze 'tijdelijke' out (of scope) bijvoorbeeld 20 dagen later zal kunnen verantwoorden tijdens een controle en dan nog al dan niet in het buitenland.

Lees misschien eens de faq's van digitach na op deze link op punt 33: http://www.digitach.be/NL/faq.htm

bron: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-2131294ccbd9.0015.02/DOC_1&format=PDF

Het komt er op neer dat als u OUT (of scope) rijdt  in zoals u aanhaalde een vrijgestelde rit ergens middenin een periode dat u uw OUT best zal moeten kunnen staven. Als u natuurlijk enkel en alleen leerlingenvervoer doet dan stelt dat probleem zich minder omdat u dan wss altijd OUT zal rijden.

m.v.g. de moderator

06-04-2018

Philippe

Beste, Ik rijd af en toe met vaste vrachtwagen naar klanten. Deze is uitgerust met digitale tacho. Dus ik gebruik mijn bestuurderskaart. Maar ik ben magazijnier in hoofdzaak. En moet ook opleggers tegen de Laadkaaien rijden . Deze vrachtwagen heeft een analoge schijf. Mijn vraag is hoe moet ik dat op mijn analoge schijf invullen als ik vb : eerst oplegger tegen Laadkaaien rijd. En dan met vaste vrachtwagen op weg moet. En als ik terug ben terug een oplegger plaats?

Beste Ben

Om dit makkelijkst te kunnen onthouden refereer ik naar hetgeen je moet kunnen voorleggen tijdens een controle op de openbare weg.

 1. Wat moet je kunnen voorleggen tijdens een controle als je met een voertuig met digitale tachograaf rijdt?
 • je bestuurderskaart
 • alle registratiebladen (schijven) van de dag zelf en de afgelopen 28 dagen waarin je met een voertuig analoog reed
 1. Wat moet je kunnen voorleggen tijdens een controle als je met een voertuig met analoge tachograaf rijdt?
 • alle registratiebladen (schijven) van de dag zelf en van de afgelopen 28 dagen
 • je bestuurderskaart (indien je er een hebt)
 • alle afdrukken (printouts) van de dag zelf en de afgelopen 28 dagen waarin je met een voertuig digitaal reed

m.v.g. de moderator

02-03-2018

Ben

Ik doe een schoolritl van meer dan 50 KLM met mijn bus ben ik verplicht om mijn bestuurderskaart te gebruiken

Klopt Nanske, de ritten waarvan het traject korter is dan 50 km EN die vallen onder het geregeld vervoer zijn vrijgesteld van het gebruik van de tachograaf. Echter als die rit langer wordt dan valt u daarbuiten en dient u de tachograaf wel te gebruiken. Neem maar eens een kijkje op art.3 a) van de hierna vermelde bronvermelding.
Bron: https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/europa/eg-561-2006/1039-hs1

m.v.g. de moderator

16-02-2018

Nanske

Ik heb een bestuurderskaart van mijn werkgever maar werk ook nog in bijberoep voor een andere werkgever , maag ik ook daar met mijn bestuurderskaart rijden of moet ik via die werkgever een andere aanvragen?

Beste Marc

Een bestuurder mag maar één bestuurderskaart bezitten. Op het dubbel gebruik van bestuurderskaarten en de economische fraude die daar aan vasthangt staan heuse boetes.

Neem maar eens kijkje in de boetecatalogus op deze link https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/kb-190700/679-bijlage1

De werkgever of indien u zelfstandig vervoerder bent, uzelf, dient er voor te zorgen dat uw kaart op regelmatige basis (21 dagen) kan gedownload worden op hun server.

m.v.g. de moderator

18-01-2018

Marc

Beste, Ik ben een 8 tons vrachtwagen om aan het bouwen tot mobilhome inmiddels is tijdens de bouw mijn tachograaf keuring verlopen. Nu wil ik naar de keuring gaan voor keuring als mobilhome Mag ik toch naar de keuring gaan.....immers een mobilhome heeft na goedkeuring geen tachograaf nodig. Ik hoor het graag. Grtz. Arie

Beste

Het al of niet laten keuren is geheel aan de eigenaar van het voertuig.

Indien u verklaart dat het voertuig niet aan het gebruik van de tachograaf is onderworpen, wordt een code «003» aangebracht op het keuringsbewijs, samen met de volgende boodschap: «Voertuig niet onderworpen aan de controle van de tachograaf, volgens de verklaring van de klant, nadat hij kennis heeft genomen van de afwijkingen».

Indien u geen melding van de vrijstelling maakt, zal het voertuig aanzien worden als onderworpen aan de tachograafkeuring.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij http://www.goca.be/nl/p/afwijkingen-tachograaf

m.v.g. de moderator

23-11-2017

Arie

Hallo, Ik vertrek bvb om 8u, los 10 minuutjes. Die lostijd; wordt dat nog steeds bezien als geen pauze, dus rijtijd? Ik rij met een Sprinter; +3,5 Ton, maar moet vele kleine stops doen?

Beste

Er bestaan vier tijdsgroepen in de rij- en rusttijden wetgeving.

Met name;

 1. Rijtijd
 2. Andere werkzaamheden
 3. Beschikbaarheidstijd
 4. Rusttijd

Met andere werkzaalmheden bedoelt de wetgever duidelijk en onomstreden:

alle activiteiten die worden gedefinieerd als arbeidstijd met uitzondering van rijden en puazes maar met inbegrip van alle werkzaamheden voor een andere werkgever in en buiten de vervoersector.

m.v.g. de moderator
 

01-04-2016

Johan Devroey

Beste, ik rijd s morgens met mijn eigen vrachtwagen naar de werf waar ik dan een hele dag werk om erna s avonds terug mee naar huis te rijden. Op welk symbool moet mijn digitale tacho staan als ik niet rijd met de vrachtwagen, enkel metselwerken uitvoer op de werf? Alvast bedankt.

Beste

U dient het symbool op arbeid (andere werkzaamheden) te plaatsen wanneer u aan het werk bent. Let wel op dat u nooit te lang aan één stuk aan het werk kunt zijn. Er bestaat nog zoiets als een pauze. Indien u een pauze neemt registreer het dan ook als dusdanig.

m.v.g. de moderator

20-02-2016

Mario

Bij welke instantie(s) kan ik vrijwillig mijn digitale kaart lasten uitlezen? Ik ben inmiddels weg bij mijn werkgever en ik zit in een procedure verwikkeld

Beste

Uw digitale tachograaf kaart (bestuurder) kan enkel uitgelezen worden op de plaats waar u werkt. Indien u zelfstandig bent dient u dit zelf te doen.

Gezien u op dit moment toch niet met een vrachtwagen rijdt blijven die gegevens gewoon ter beschikking op uw kaart. Ze worden enkel overschreven als er meer dan 28 dagen gegevens zouden op moeten.

m.v.g. de moderator

28-12-2015

jw. Timmer

Hallo, Ik heb mijn pensioen en heb mijn bestuurderskaart nog. Ik rij nu en dan met de paardenvrachtwagen van mijn vriend in het weekend voor naar wedstrijden te gaan. Nu wil ik mijn kaart laten leeg maken maar mijn vriend heeft dit niet waar kan ik nu mijn kaart laten leeg halen om de 21 dagen. gr Toon

Beste Toon

Als uw vriend een vrachtwagen heeft die uitgerust is met een digitale tachograaf en die ook verplicht moet gerbuiken, dan zal hij ook een bedrijfskaart hebben om die tachgraaf aan te melden. Vervolgens dient hij op regelmatige wijze de gegevens van de tachograaf te downloaden en op te slaan.
Tevens zal hij de nodige hardware en software nodig hebben om de gegevens van het voertuig en van uw en zijn kaart te kunnen downloaden.

m.v.g. de moderator

23-11-2015

toon

Hallo,kan ik op digitale tacho de totale rijtijd bekijken onderweg,want na rustijd 45 min ,sta die terug op nul , Grtjs

Beste H E

U kan altijd een digitale printtout nemen van u kaart.
Hierop staan alle tijdsgroepen netjes onder elkaar vermeld.

Mvgr de moderator

02-09-2015

H E

Beste,mag een chauffeur die 8u gereden heeft met een niet tachograaf verplicht voertuig overstappen in een tachograaf verplicht voertuig en dan functioneren als dubbele bemanning.Hoeveel rust moet hij nemen alvorens als dubbele bemanning te functioneren .

Beste Gunther,

Eerst en voor al eventjes de regel dubble bemaning:
Tweede chauffeur MOET binnen het eerste uur van de rit 'dubbele bemanning' aanwezig zijn in dat voertuig.
Vervolgens rijtijd: 2x  om beurt max. 0430u en dan nog eens elk max. 01 uur, daarna aansluitend in één keer 09u rust binnen de totale periode van 30u tellend van in den beginne.

Ik ga van het standpunt uit dat het rijden 'met een niet tachograaf-plichtig voertuig', het NIET gaat om een prive-voertuig 'uw personenwagen' en zoja u uw personenwagen NIET heeft gebruikt om op een locatie te geraken om aldaar het dubbel bemande voertuig te gaan vervoegen
Strikt genomen dient een bestuurder die een voertuig bestuurde 'dewelke niet onder de verordening valt' in volgende gevallen in te voeren als andere werkzaamheden:

1. Reistijd van een bestuurder naar een locatie die niet de gebruikelijke standplaats is om aldaar de controle van een voertuig over te nemen, of een voertuig af te staan, of deel te nemen als dubbele bemanningslid.

2. Alle verplaatsing in opdracht van....

Deze tijd geregistreerd onder 'andere werkzaamheden' telt mee met de totale arbeid-rust-etc.. regeling van de rij- en rusttijdenwetgeving.
Met andere woorden als u 08 uur tijd moet invoeren op uw tachograaf als 'andere werzaamheden' kan die persoon omogelijk starten  in een rit dubbele bemanning tenzij hij/zij eerst een dagelijkse rusttjd gaat nemen.

Het zou ook niet gezond noch aangeraden zijn om eerst 8u te rijden met om het even wat en aansluitend nog eens een rit van 21u in dubbele bemanning tegaan doen.

Referenties: Verordening (EG) 561/006, Richtlijn 2006/22/EG en verordening (EEG) nr. 3281/85

Mvgr de moderator

31-07-2015

Gunther

Beste,mag men een chauffeur van dezelfde firma meenemen die op dat moment niet fungeert als chauffeur en dus ook zijn kaart niet gebruikt gedurende de hele dag maar mee rijd om ergens ter plekke te geraken om van daar de volgende dag te kunnen vertrekken samen met de chauffeur die hem de dag voordien meegenomen heeft zodoende ze die dag als dubbele bemanning een opdracht kunnen uitvoeren. .

Beste Gunny

Er is geen enkele wet die verbiedt dat u een passagier meeneemt, maar dit u altijd en in  eerste instantie te overleggen met uw werkever of dat zulks wel kan of mag (verzekeringstechnisch e.d.).

Wanneer kan het nooit: Vervoer van gevaarlijke goederen (ADR) tezijn tijdens het vervoer onder de ADR deze passagier deel uit maakt vanhet bedrijf.

Om het antwood te vervolledigen op uw vraag:
Als er iemand meerijdt om ergens anders een vrachtwagen/bus op te pikken of in het kader vn zij werk en verplaatsing doet dan MOET hij zijn kaart plaasten in sleuf 2 van de digitale achograaf omdat hij op dat moment onder beschikbaarheidstijd valt (cfr. artikel 3 b) van de Richtlijn 2002/15/EG)

Mvgr de moderator

 

 

25-07-2015

Gunny

als je de ene dag met kaart rij en de andere dag met schijf rij. hoe vul je dat in op je kaart. en welke actifiteit vul je in op je kaart

Beste Johan

Het staat natuurlijk voorop als u in het bezit bent van een digiale bestuurdeskaart u deze altijd moet bij zich heben, ook al bestuurt u  een voertuig met analog tachograaf.

Als bewijs is het aangeraden dat wanneer u analoog rijdt, een printout bij te houden van de dagen dat je digitaal reed en viceversa de schijven bij te houden als u digitaal rijdt.

Dus kortweg dien je tijdens een controle altijd en in om het even welk voertuig, te kunnen bewijzen wat er gebeurd is.

Mvgr de moderator

04-07-2015

schepens johan

Geachte, Vraag betreffende de bepaling/afbakening van de 24 uur-periode waarbinnen de dagelijkse rustperiode, respectievelijk 9, 3+9 of 11 uur moet vallen. Ik heb geen probleem bij het bepalen van de nieuwe periode indien alles correct binnen 24 uur periode verloopt. OPBOUW TOT VRAAG!!! MAAR stel nu dat je 24 uur-periode aanvat op maandag om 05:00 uur, na een wekelijkse rust te hebben genomen. Dan loopt deze tot dinsdag 05:00 uur. Om in orde te zijn moet je ten laatste om 20:00 uur beginnen te rusten. STEL, je stopt pas om 21:00 uur. Je hebt dus nog maximaal 8 uur dagelijkse rust binnen je periode van 24 uur. MIJN VRAAG NU! Waar vangt je nieuwe periode van 24 uur aan? Waar hangt dit vanaf? In welke verordening staat dit? EG 561/2006 is hierover niet duidelijk!!! Ik vernam dat deze periode, dan op hetzelfde moment zou aanvatten als de vorige periode. In dit geval dus om 05:00 uur. KLOPT DIT? EN zo ja, stel dat je toch effectief rust tot dinsdag 06:00 uur of nog langer (dan heb je wel 9 uur of meer doch niet binnen 24 uur) MAAKT dit een verschil betreffende het aanvatten van de nieuwe 24 uur-periode??? Graag info hieromtrent!!! IK KAN HIEROP NERGENS EEN ANTWOORD VINDEN! mvg Senne DE BRUYN

Beste Senne,

Chronologische opbouw van het antwoord:

1.       Als je werkdag (arbeidsperiode) start om 05:00u ’s ochtends dan eindigt UITERLIJK op 05:00 ’s anderendaags.
In die periode dien je afhankelijk van hetgeen mogelijk een dagelijkse rusttijd te hebben genomen van 11u beginnend om 18:00u of 09:00 beginnend om 20:00u.

2.       Stel nu dat je stopt met werken [arbeid (andere werkzaamheden en/of beschikbaarheid en rijtijd) om 21:00u als je om 05:00u ’s ochtends begonnen bent dan:

a.       Ga je ten eerste in overtreding want je bent langer dan 15:00u bezig en je MOEST uiterlijk om 20:00u de riemen afleggen. (je werkt dus een uur te lang)

b.      Ga je ten tweede in overtreding omdat je in die periode van 24u  GEEN minimale rusttijd niet meer kan nemen vóór het einde van die 24u

c.       In dit geval begint je eerstvolgende werkdag (amplitude) gewoon zoals in primo voorzien was om 05:00 de dag daaropvolgend (zelfs al ging je hier voorafgaand in de fout)

Artikel 8 (Eg 561/006)
2. Binnen elke periode van 24 uur na het einde van de voorafgaande dagelijkse of wekelijkse rusttijd moet een bestuurder een nieuwe dagelijkse rusttijd genomen hebben.

3.       Op de vraag die je stelde of de arbeidsperioden altijd gaan beginnen zoals op de eerste dag [(maandag om 05:00u), (dinsdag om 05:00u), (woensdag om 05:00u), etc…]

a.       Neen: want er staat enkel vermeld dat wat er MOET gebeuren binnen een periode van 24u (zie art 8.2 hierboven cursief).

b.      Als je alles d.w.z. [arbeid (andere werkzaamheden en/of beschikbaarheid en rijtijd) en dagelijkse rusttijd)] kan regelen in pakweg 21 uur tijd dan staat het niet vermeld dat dit niet mag.

c.       Dus als je bijvoorbeeld:

d.      Dag 1: start om 05:00u en stopt om 17:00u en aansluitend bijvoorbeeld 09:00 rust neemt dan begint je volgende periode te vroegste om 02:00 ’s nachts (17:00 uur + 09 u dagelijkse rusttijd)

e.      Dag 2: start dus om 02:00 in de nacht: dan mag je maar werken (andere werkzaamheden en/of beschikbaarheid en rijtijd) tot 15:00 in de namiddag

f.        Je kan wel maar maximaal zes blokken hebben in één week!!!

 

4.       Hou er wel rekening mee dat ze in sommige landen (zoals Frankrijk) hier nogal moeilijk over doen en dat ze altijd willen dat er een periode van 24 u dient genomen te worden.

5.       Tel gewoon zo: er wordt altijd gerekend binnen een arbeidsperiode [arbeid (andere werkzaamheden en/of beschikbaarheid en rijtijd en dan nog de rusttijd)] van 24u

a.       In die periode MOET je minimaal OF 09u OF 11u OF 9+3u dagelijkse rusttijd genomen hebben

b.      EN dat wil zeggen dat je arbeidstijd [arbeid (andere werkzaamheden en/of beschikbaarheid en rijtijd)]

                                                              i.      NOOIT langer kan zijn dan OF 13u (als je 11u rust) OF 15u (als je 09u rust)

c.       EN dat je in die arbeidstijd [arbeid (andere werkzaamheden en/of beschikbaarheid en rijtijd)]

                                                              i.      NOOIT meer dan 09u gereden heeft of tweemaal per week 10u gereden heeft (waarin nooit blokken in zitten van meer dan 04u30 rijtijd)  

6.       Maar neem nu dat je eerste dag begint om 04:00, dat wil dus zeggen dat je eerstvolgende dag normaliter terug zou beginnen om 04:00. Maar je baas laat je effe lang uitslapen en je moet ‘s anderendaags maar om 09:00 beginnen dan begint je dag pas om 09:00u en maar dan mag je niet langer werken dan tot ten laatste 22:00 (als je 11u durende rust neemt) of ten laatste 24:00u (als je een 09u durende rust neemt)

Met vriendelijke groet, de moderator

20-07-2014

De Bruyn Senne

Goede dag ik had een vraag stel je voor je zit aan je rijtijd je doet de schijf wisselen onder weg en rijd met een blancoschijf ben je dan verzekerd ?

Beste R

Antwoord:

De verzekering heeft in eerste instantie niets te maken met de verordening Eg 561/006. Ik zeg wel in eerste instantie.

U begaat sowieso al  drie overtredingen zoals u ze voorstelt:

·         U rijdt over uw rijtijd (overtreding op de rij- en rusttijdenwet)

·         U haalt de schijf er onrechtmatig uit voor het einde van de arbeidsperiode (24u) of het einde van de arbeidsdag (economische fraude)

·         U rijdt met een blanco  schijf (economische fraude)

Neem nu worst scene scenario: u maakt een ongeval mee (al dan niet met gekwetsten) en de verzekering moet uitkeren. Een verzekering die graag uitkeert is moeilijk te vinden.
Ze zullen er dus ook alles aan doen om een schuldige aan te wijzen. Indien u zoals u zegt over uw amplitude of over uw rijtijd gaat dan begaat u sowieso een reeks overtredingen en u brengt de verkeersveiligheid in gevaar.

Treft u een goede verdediger aan de andere kant dan gaat u moeten betalen want u beging een overtreding die rechtsreeks verband kan houden met de oorzaak van uw accident in dit geval. (oorzakelijk verband)
U mag het een beetje vergelijken met rijden met een voertuig die opgefokt werd en waar de verzekering niet van op de hoogte was…dan gaat u niet alleen de baan met een niet conform gekeurd voertuig maar bovendien onverzekerd omdat deze gekoppeld is aan uw kw en beschrijving van uw voertuig

Als u nu vraagt rijdt u onverzekerd rond? Uw BA verzekering is er voor derden en niet voor u zelf… uitkeren doen ze dus altijd maar terugvorderen van u (in zo een geval) zit er ook aan te komen. Verzekeringen en wet gaan nu eenmaal goed hand in hand.

Goede raad: Houd u aan deze regels, ze zijn er voor uw en andere hun veiligheid.

Met vriendelijke groet, de moderator

05-07-2014

Lebon R

Ben je verplicht op het einde van de dag je bestuurderskaart uit de tachograaf te halen en s'morgens terug in te voeren. Of mag je die laten zitten als jij alleen met dat voertuig rijdt?

Beste Christof

Er wordt algemeen gesteld:
Een tachograafschijf er niet langer mag in zitten dan 24u
Dat de tachograafschijf er niet vroeger uit mag dan na het einde van de arbeidstijd (of bij voertuigwissel of defect, controle, etc…).

Dezelfde regel geldt voor de bestuurderskaart.
Let wel als u zich op buitenlands grondgebied bevindt en u laat u kaart zitten moet u, u wel aan- en afmelden waar u bent (invoer Land)
Dit is wel een beetje moeilijk als u de kaart er laat inzitten.
Daarbij komt dat het plausibel overkomt bij een buitenlandse controleur als u die kaart er welles nietes veranderlijk uit en/of  in laat zitten.

Dus kortweg,: bent u verplicht die er uit te nemen……op de letter van de richtlijn….ja….u moet zich afmelden [einde diensttijd] en ’s morgens terug aanmelden [begin diensttijd].

Met vriendelijke groet, de moderator

17-06-2014

Demon Christof

Mag je als beroepschauffeur touringcar enkele dagen voor een sportief evenement vrijwillig rijden? Hoe zit dat dan met je rusttijden

Beste,

U rijdt met een toruingcar en valt dus sowieso onder de Eg verordening 561/006 (rij- en rusttijden).
Het valt heel moeilijk te bewijzen dat u niet-commercieel vervoer met PRIVE doeleinden kan koppelen aan het rijden voor een evenement (het evenement is op zich zelf al commercieel)
Daarbij komt als u dit dan ook doet, u moet zorgen dat u niet in de problemen raakt met de wekelijkse rusttijden, tenzij dit voorvalt in uw verlof of vakantieperiode.

Het is enkel mogelijk onder de vrijstelling te vallen in volgend geval:
Internationaal vrijgesteld:

 • geregeld vervoer (traject lengte 50 km) [...]

Nationaal vrijgesteld:

 • geregeld vervoer (traject lengte 50 km)
 • voertuigen voor personenvervoer bestemd en minder dan 17 personen bestuurder inclusief

Mvgr De moderator

04-06-2014

Wanneer ik als touringcarchauffeur enkele kilometers voor het eindpunt, de arbeidstijd van 15 uur overschrijd mag ik dan de passagiers alsnog op het eindpunt afzetten

Beste Reneeee,

We kennen allemaal wel het richtsnoer nummer 1, het bekende artikel 12. Of we dit in zo een geval kunnen gebruiken?
In de tekst hierna zien we het hoe en wat er bedoeld wordt:

Onderwerp: Uitzonderlijke afwijking van de minimumrusttijden en maximumrijtijden, teneinde een
geschikte stopplaats te vinden.
Artikel: 12 van Verordening (EG) nr. 561/2006

Die duidelijk stelt dat volgende in acht moet genomen worden:
(b) de afwijking van de maximumrijtijden mag niet op regelmatige basis gebeuren en moet het gevolg
zijn van uitzonderlijke omstandigheden zoals: zware verkeersongevallen, extreme
weersomstandigheden, wegomleggingen, geen vrije plaats op het parkeerterrein, enz. (Deze lijst met
mogelijke uitzonderlijke omstandigheden dient uitsluitend ter illustratie.
Het principe dat bij de controle geldt, is dat het motief voor de mogelijke afwijking van de maximumrijtijden niet van tevoren
bekend of zelfs te voorzien was);

Met vriendelijke groet, de moderator
 

04-06-2014

Reneeeee

Geachte , ik stel me de vraag of ik steeds mijn kaartje voor chauffeur dien bij mij te hebben . Volgens de lesgever wel . Het zit namelijk zo : ik ben invaller om te rijden en volgens mijn baas dient hij mijn kaartje om de 14 dagen uit te printen : dus als ik 3 weken niet rij dan heeft hij mijn kaartje niet als ik dat steeds bij mij heb ,wat wettelijk moet. Mijn vraag :wat kan en mag ? mvg Willy

Beste Willy,

Antwoord op uw eerste vraag:

 • rijdt u  met een voertuig met (papieren) schijven moet u uw bestuurderskaart (als je er ene hebt) bij hebben.
 • rijdt u  met een voertuig met digitale tachograaf moet u uw bestuurderskaart sowieso bij hebben.
 • rijdt u afwisselend met een voertuig met een anloge tachograaf papieren) schijven of met een digitale atchograaf dan moet u het volgende kunnen voorleggen bij een controle
 1. De schijven van 28 dagen terug en de dag zelf
 2. De bestuurderskaart
 3. eventuele printouts van de digitach.
 4. en indien u ook naar het buitenland gaat in die periode .. een verklaring van activiteiten uit die periode

Antwoord op uw tweede vraag:

Uw digitale bestuurderskaart moet om de 21 dagen gedownload worden bij uw werkgever.
Het mag vroeger maar het moet niet, daar bent u vrij  in.
U mag nooit rijden met een vrachtwagen zonder u kaart , rijdt u met een voertuig met een schijventachograaf dan moet u (als u een kaart hebt) die ook bij hebben in dat voertuig.

Er staan hoge boetes op het niet bij hebben van de bestuurderskaart (je mag rekenen op een bedrag van ongeveer € 1250 boete).

Mvgr de moderator

07-05-2014

Liefooghe Willy

Beste, mbt Verordening 561/2006 art 13 "afwijkingen op Belgisch grondgebied" en meer bepaald over "voertuigen van, of zonder bestuurder gehuurd door de overheid voor wegvervoer dat de particuliere vervoersondernemingen niet beconcurreert" => mag ik stellen dat; 1) een chauffeur in dienst van de gemeente met zijn vrachtwagen een lading mag vervoeren doorheen gans Belgié, zonder gebruik te maken van de tachograaf ? ik denk hierbij zoal aan het vervoeren van materiaal wat eigendom is van de plaatselijke chiro. 2) wat als hij zaken dient te vervoeren die eigendom zijn van de gemeente en hij die buiten zijn gemeentegrens dient te vervoeren? Ik denk hierbij aan grond, houtafval,etc. Met vriendelijke groeten, Luc

Beste Luc,

Antwoord op uw eerste en tweede vraag: ja als het het vervoer aangaat die geldt voor de goede werking van de gemeente.
Plaatselijke Chiro is niets te maken met het runnen van de gemeente dus als het om vervoer gaat zoals in dit geval moet de tachograaf gebruikt worden.
Zie tekst:
Art 13.b. voertuigen die door de overheid worden gebruikt voor taken van openbare dienst (intercommunale en dergelijke) die de
beroepsvervoerders niet beconcurreren;

NOOT: Het is een kleine moeite om toch de tachograaf wetgeving in ere te houden (verkeersveiligheid gaat boven alles)

Mvgr De moderator

01-05-2014

LucG

Ik heb mijn bestuurderskaart vergeten te plaatsen, en heb 38 kilometer gereden zonder kaart. Wat moet ik doen. Ik heb meteen een print genomen, en al de gegevens vermeld; nummer rijbewijs en bestuurderskaart, begin en einde traject zonder kaart, kilometerstanden met naam en mijn handtekening erop. Kan ik nog iets meer doen zodat de douane, arbeidsinspectie en politie me zouden geloven dat het om een vergetelheid gaat en niet over fraude?

Beste Maarten.

In zulke gevallen gaat het natuurlijk om de goodwill van de controlerende op dat moment.
U heeft op zich wel goed gehandeld:

 • Van die tijd een printje maken
 • Deze print ondertekenen + volledige naam + nummer bestuurderskaart + vermelding waarom u dit zou gedaan hebben, nl vergeten dus!

Ze zeggen altijd "wie schrijft die blijft" en daarmee bedoelen ze als u net zoals u er alles aan gedaan heeft om dit euvel te vermelden en dat u dat niet probeerde in de doofpot te stoppen u goed bezig was.

Ter info: hou achteraf die uitprint goed bij tot zeker twee jaar na de feiten op het bedrijf, want deze moeten deze gegevens twee jaar bewaren.

Mvgr De moderator

20-04-2014

Maarten Vermeiren

Ik heb dit jaar mijn digitale chauffeurspas nog niet gebruikt. Moet ik hem toch uitlezen?

Beste ramdas

Als er  geen data op staat van de digitale tachograaf is dat niet echt nodig.
Maar al bij al, een keer uitlezen kost echt geen moeite :-)

Mvgr De moderator

16-04-2014

Ramdas

Hallo, Ik heb een vraag. Wat zijn de gevolgen voor mij als mijn digitale tachograafpas niet uitgelezen wordt? Ik heb namelijk een werkgever die geen uitlees apparaat heeft. Dus kan ik mijn pas niet uitlezen. Heeft dit dus ook gevolgen voor mij als chauffeur?

Beste "Kleine_smurf"

De digitale tachograaf dient 2 maandelijks te worden gedownload, dit dient te gebeuren door u werkgever "eigenaar van het voertuig"

Gebeurt dit niet dan kan u als werknemer daar nooit voor verantwoordelijk gesteld worden.
U dient wel degelijk er voor te zorgen dat u uw bestuurderskaart om de 1 dagen laat downloaden op uw bedrijf.

Hiervoor kan u wel tegen de lamp lopen als bijvoorbeeld uw gegevens door een teveel aan gegevens zichzelf gaat overschrijven. Indien u dit zou tegenkomen dan kan u eventueel door het opzettelijk teweinig aan gegevens te kunnen voor leggen een boete economische fraude opgelegd worden (en die zijn niet mals)

Heeft u werkgever geen download mogelijkheid dan zou ik u toch aanraden dit antwoord eens voor te leggen aan uw werkgever. Hierna enkele teksten:
 

14 JULI 2005. — Koninklijk besluit houdende uitvoering van de

verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende

het controleapparaat in het wegvervoer

 

HOOFDSTUK XI. — Overbrenging van de in het geheugen van de voertuigunit of van bestuurderskaarten opgeslagen gegevens

Art. 17. § 1.

…[De in het geheugen van de voertuigunit opgeslagen gegevens worden overgebracht naar een beveiligd extern medium ten minste om de twee maanden te rekenen vanaf de laatste overbrenging]...

…[De in het geheugen van de bestuurderskaart opgeslagen gegevens worden overgebracht naar beveiligde externe media ten minste om de eenentwintig dagen vanaf de laatste overbrenging]…

…[Een overbrenging van de gegevens over een bepaalde periode kan door de in § 4 bedoelde ambtenaren geëist worden.

 § 2. Het bedrijf bewaart de overgebrachte gegevens ten minste twee jaar.]… 

25-03-2014

kleine_smurf

Stel dat je bij geregeld vervoer, zoals een schoolrit en werknemers vervoer, zowel een schoolrit doet van minder dan 50 km en aansluitend met een half uur verschil, een werknemers ronde van minder dan 50 km, is dan nog de uitzondering van gebruik van tachograaf van toepassing? Met vriendelijke groeten, Willem Hulscher

Beste Willem,

Het gaat over en per traject van 50km.

Dus kan u gemakkelijk meerdere trajecten van 50km afleggen per dag.
Hierna enkele tekst daar omtrent:
HOOFDSTUK I
INLEIDENDE BEPALINGEN: Artikel 3
Deze verordening is niet van toepassing op wegvervoer door:
...[a) voertuigen die gebruikt worden voor geregelde diensten van personenvervoer over een traject van niet meer dan 50 km;]...

Mvgr De moderator

25-03-2014

Willem Hulscher

Beste, ik werk bij de technische dienst van een gemeente, rij daar heel af en toe met de vrachtwagen met schijf en ben sinds kort 'reservebuschauffeur' van de gemeentelijke schoolbusen ( er zijn twee stuks)met digitale tachograaf. Ik moet nu twee weken na mekaar rijden en zou graag de juiste instellingen maken voor de kaart. Om 07.00u haal ik de bus op in het magazijn(invoer kaart), dan haal ik de begeleider op in school en om 07.15u begint de ophaling van de kinderen tot ong. 08.35u. Dan begint bijna meteen het zwembadvervoer voor gans de voormiddag (ik neem wel 15 min. pauze tussen de 1e en 2e rit), s'middags pauze van 1 uur en een stuk zwembadvervoer in de namiddag. s'Avonds dan weer kindjes afzetten tot 17.00u. De 50 km regel wordt hier overschreden. Dit traject heb ik nog maar 1 keer uitgevoerd en ik vroeg me nu af hoe ik mijn tacho moet instellen want ik meen dat onze huidige chaffeur dit ook niet echt goed weet als ik hem om raad vraag. Mijn vragen nu: 1-Vanaf wanneer begint de werkelijke rijtijd? 2-Moet ik de pauze van 15 min s'ochtends manueel instellen op de tacho? 3-Moet ik s'middags het 'stoeltje' manueel instellen? 4-Stel ik het stoeltje s'avonds ook in voor het verlaten van de bus in het magazijn? Enkele vragen om toch hopelijk in orde te geraken:o)) Alvast vriedelijk bedankt. John

Beste John,

He is natuurlijk ondoenbaar om de volledige cusus rij- en rustijden hier op het fomum te plaatsen.
Maar ik kan u wel melden dat leerlingenvervoer vrijgesteld is van het gebruik van de tahograaf.

Meer info vind u terug op www.fbaa.be

Mvg de moderator

02-12-2013

John Cornelis

Geachte lezer, Ik ben voornemens met een vrachtauto (meer dan 7,5 ton) deel te nemen aan de Roparun,een non-stop estafetteloop van Parijs naar Rotterdam.De vrachtauto dient als ondersteunend voertuig voor het loopteam.Het is een niet commercieel evenement voor een goed doel.Ik weet inmiddels dat ee uitzondering op het rijverbod is in Frankrijk,in Belgie en Nederland wordt niet moeilijk gedaan. Nu mijn vraag: Hoe gebruik ik de digitale tacho? Mag ik deze in out-of-scope modus zetten zonder bestuurderskaart of moet ik een andere instelling kiezen? Graag een helder antwoord.

Beste Harald,

 

OUT of  Scope staat buiten kwestie hier en is in dat geval absoluut verboden. Deze functie mag enkel gebruikt worden als u buiten het gebied van de verordening rijdt.

In het weekend is er sowieso een rijverbod in frankrijk. Voor deze neemt u beter contact op met de overheidsdienten aldaar of er al dan niet een uitzondering kan gemaakt worden.

Laat deze (als er een uitzondering is) wel op papier bevestigen om later als staving te kunnen dienen bij een eventuele controle.

mvgr de moderator

03-11-2013

Harald

Geachte, Regelmatig ga ik mee als tweede chauffeur in een autocar. Gedurende de heen- en terugreis geen problemen. Gedurende de dagen ter plaatse in het buitenland rijd ik praktisch nooit. De uitstappen worden gedaan door de eerste chauffeur. Mijn vraag is nu: moet mijn chauffeurskaart in de tachograaf wanneer ik meeben op de bus? Ben ik verplicht van mee te gaan omdat mijn naam op het ritblad vermeld staat ? Wat indien mijn kaart toch in de tachograaf zit niettegenstaande ik niet werk en niet betaald ben ? In zulke gevallen heb ik alleen een arbeidscontract voor de heen en terugreis. Uw antwoord afwachtend dank bij voorbaat.

Beste ??neef??

Uw bestuurderskaart moet aanwezig zijn in de digitale tachograaf als u als tweede bestuurder aan boord bent en aldus staat vermeld (gedurende de volledige rit.
Met deze wordt bedoeld:
de rit die als dubbele bemanning kan beschouwd worden waarbij u beiden afwisselend en conform de Eg verordening nr 561/006 uw plaats neemt achter het stuur.

Als u, éénmaal u daar bent en meegaat als passagier dient u geen kaart te plaatsen omdat u op dat moment niet als tweede bestuurder fungeert.
Let wel: er kan moeilijk gedaan in sommige landen als uw kaart er niet in zit en u bevindt zich wel aan boord..

Als u kaart er toch in zit (wel het veiligste) maakt dat in feite niet veel uit, want u bent op dat moment gewoon "beschikbaar" en zal ook zo geregistreerd staan in de tacho.
Hou er alleen rekening mee dat als u als laatste met de bus rijdt of meegaat tussen de heen en terugreis,

 1. u wel voldoende rust hebt genoten voor dat u aan de terugreis onder dubbele bemanning begint.
 2. dat de tijd als beschikbaar gesteld ook meetelt in de totale arbeidstijd.

Dus kort gesteld:

Ofwel gaat u mee als passagier tijdens die tussentripjes en dan  is er geen probleem

Ofwel plaatst u uw kaart en dient alle richtlijnen te respecteren voor wat betreft: rij- en rusttijden en andere werkzaamheden of beschikbaarheidstijd.

Hierna een klein beetje wettekst hieromtrent, ide duidelijk weergeeft dat de tweede bestuurder aan boord moet zijn met de intentie het voertuig ook te gaan besturen. Zoniet valt deze niet onder de dubbele bemanning:

VERORDENING (EG) nr. 561/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 15 maart 2006
Publicatieblad van de Europese Unie
HOOFDSTUK I
INLEIDENDE BEPALINGEN
Artikel 4
o) „meervoudige bemanning”: een situatie waarin er zich
tijdens elke rijperiode tussen twee opeenvolgende
dagelijkse rusttijden of tussen een dagelijkse rusttijd en
een wekelijkse rusttijd ten minste twee bestuurders in het
voertuig bevinden om het te besturen
. Bij meervoudige
bemanning is de aanwezigheid van een andere bestuurder
of andere bestuurders gedurende het eerste uur
facultatief, maar gedurende de resterende periode verplicht;

Met andere woorden, als die tweede persoon niet aan boord is om het voertuig te besturen dient deze zijn/haar bestuurderskaart NIET te plaatsen in de DTCO.

Met vriendelijke groet

De moderator JP Bardijn

19-10-2013

Werner BARDYN

Wij zijn een instelling voor mensen met een beperking. Voor het vervoer van en naar de instelling, en voor uitstappen verder dan 50 km wordt gebruik gemaakt van busjes 16+1, die conform alle wetgeving omgebouwd werden voor het vervoer van rolstoelen. Hierin zullen er nooit meer dan 9 personen in 1 busje aanwezig zijn, gezien de grootte van de rolstoelen. Zijn wij in deze situatie tachoplichtig? Hebben onze bestuurders met D-rijbewijs een tachokaart nodig? Mogen wij in Nederland rijden met onze busjes, gezien wij een grensgemeente zijn? Wat zijn de kosten verbonden aan tachokaarten?

Beste Frank,

U bent pas tachoplichtig in voertuigen en slepen met een M.T.M. hoger dan 3500kg. Bij personenvervoer is dit als er plaats is voor meer dan  8 passagiers + bestuurder.
Indien uw voertuig beneden deze normen valt bent u dus NIET tachoplichtig.

Om een antwoord te geven op uw tweede vraag, dient u te weten hoe dat voertuig werd ingeschreven?
Is het inderdaad zo dat er maar negen personen (8 + 1) in die bus kunnen en hij als dusdanig als bus is ingeschreven dan wordt het:
rijbewijs Cat B als het voertuig een M.T.M. heeft lager of gelijk aan 3500kg
rijbewijs Cat C als het voertuig een M.T.M. heeft hoger dan  3500kg

Is dat voertuig NIET als bus ingeschreven dan moet u kijken naar het M.T.M. van dat voertuig.
Is het M.T.M. groter dan 3500kg moet u in het bezit zijn van een rijbewijs cat C (omdat het hier niet meer over een autocar gaat en deze zwaarder is dan M.T.M. 3500kg))

Vrijstellngen tachograaf voor personenvervoer met trajecten langer dan 50km zijn er niet.
Er is enkel een vrijstelling voorzien voor personenvervoer als het om leerlingenvervoer gaat of geregelde diensten (vb de Lijn) EN als de trajectenafstand niet groter is dan 50 km.

Het staat u vrij te rijden waar u wilt (ook in Nederland) maar u bent volgens de gegevens die u mij geeft wel tachoplichtig.

Wat zijn nu de kosten van een berstuurderskaart?
Hiervoor verwijs ik u graag naar volgend adres www.digitach.be , dit is namelijk de dienst die verantwoordelijk is voor de uitgifte van deze kaarten.

mvgr de moderator
 

10-10-2013

Winters Frank

Beste , 1é vraag: Ik rijd met een vuilniswagen om containers met afval (gelijkgesteld aan huishoudelijk afval) leeg te maken bij bedrijven , restaurants, supermarkten en dergelijke (ongeveer 80 klanten/dag) . Is het hiervoor verplicht om een bestuurderskaart te gebruiken ? 2é vraag : Nu rijden wij met bestuurderskaart, maar mag je de functie "out of scope" gebruiken als je na bijvoorbeeld 2 uur rijtijd op de weg , bij een groot bedrijf gedurende 90 minuten op dat privé terrein blijft om containers te ledigen , en je kan dat bewijzen door weegbon met uur van aankomst en vertrek ? Mvg , Marc

Beste Marc,

Op uw eerste vraag kan ik simpelweg antwoorden dat u enkel vrijgesteld bent indien u onder intercomunale opdracht rijdt.

Lees hier de tekst bevestigd door de fedrale overheid:
U kan zich NIET beroepen op de vrijstelling van artikel 6, f van het koninklijk besluit van 9 april 2007.

In de tekst van de vorige verordening (3820/85) werd vermeld: “de vuilnisophaling”. Zowel de Europese Commissie als een aantal lidstaten vonden dat de interpretatie van dit begrip te ver ging. In de Engelse en Franse versie van artikel 13.1, h van de huidige Verordening (EG) nr. 561/2006 spreekt men nu van "door to door household refuse collection and disposal", respectievelijk "à la collecte et à l'élimination en porte-à-porte des déchets ménagers”. Er is echter een probleem met de vertaling van de tekst in het Nederlands. In de Nederlandse tekst leest men: “de ophaaldienst voor huishoudelijk afval en de verwijdering ervan“. De Belgische wetgever heeft in artikel 6, f van het koninklijk besluit van 9 april 2007, dat rechtsgeldig is inzake de vrijstellingen die van toepassing zijn op het nationale vervoer, deze tekst vervangen door de woorden “huis-aan-huisophaling en de verwijdering van huishoudelijk afval”.
Bedrijven die containers ophalen met oud papier, oude metalen, afbraakmaterialen of ander afval bij bedrijven of particulieren kunnen zich niet beroepen op deze afwijking. De bestuurders moeten dus de tachograaf gebruiken. Het gaat niet om de klassieke vuilsnisophaling van "deur tot deur" door of in opdracht van een openbare overheid. Van "deur tot deur" betekent van het ene huis naar het volgende zonder onderbreking en dit tegen zeer lage snelheid en met veelvuldige stops (om de 50 à 100 m).

Deze stelling werd bevestigd door de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De "Out of scope" functie mag inderdaad gebruikt worden als rijdt buiten de verordening eg nr 561/006.
Maar u moet wel degelijk kunnen bewijzen over het waarom en waar u dit deed.

Deze functie mag alles behalve dienen om meer uren te gaan werken en zodoende via deze functie verdoken prestaties te gaan leveren.
maak hier geen misbruik van!!

Graag verwijs ik u voor meer uitleg naar volgende link: http://www.digitach.be/nl/faq.htm

 

09-10-2013

Marc

Hoeveel keer per week mag een autocarchauffeur 15 u rijden ?

Beste Mark.

Rijden en van het standpunt uitgaand dat het om enkele bemanning gaat? Sowieso nooit meer dan 9u per periode (24u) en twee maal per week mag dit verlengd worden zonder compensatie naar 10u per periode.

Maar ik denk dat u bedoelt "hoeveel keer per week mag een bestuurder een amplitude hebben van 15u per periode (24u)
Dit hangt af van uw genomen of te nemen dagelijkse rusttijd:
Als u een dagelijkse rustijd neemt van de verplichte 11u dan is de rekensom snel gemaakt: 24u periode vermindert met 11u rusttijd = 13u
Als u een dagelijkse rustijd neemt met de verkorte 9u dan is de rekensom: 24u periode vermindert met 9u rusttijd = 15u

Als u dan weet dat u maar drie keer per week uw dagelijkse rusttijd mag inkorten dan ziet u gelijk dat u maar drie keer per week 15u amplitude mag hebben.

mvgr de moderator

 

05-09-2013

Mark Gheysen

Is de schijf verplicht voor het vervoeren van eigen paarden naar jumpingwedstrijden ?

Beste  Sandra,

Er van uitgaande dat uw voertuig of combinatie zwaarder is dan een MTM van 3500 kg (zie technische fiche van uw voertuig) EN het is GEEN commerciele activiteit??

is de volgende regel/vrijstelling van toepassing als het MTM van het voertuig of combinatie kleiner of gelijk is aan 7500kg.

Volgens  volgend artikel kan u vrijgetsled zijn.

Bijlage I: VOERTUIGEN WAARIN DE TACHOGRAAF NIET MOET GEBRUIKT WORDEN OF WAARIN HIJ NIET MOET GEÏNSTALLEERD ZIJN :
A. Voertuigen gebruikt voor binnenlands of internationaal vervoer

12. voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederenvervoer voor privé-doeleinden;

 

Meer kan u lezen op volgend adres: klik hier en op deze.. klik hier

Indien deze niet open plak dan volgende hyperlink in uw internetbrowser: http://www.goca.be/upload/documents_akct/Tachograaf_-FM811-FN.pdf

en op deze.. klik hier

Indien deze niet open plak dan volgende hyperlink in uw internetbrowser: http://www.digitach.be/NL/PDF/VRIJSTELLINGENVER5612006NL.pdf

27-08-2013

Sandra

als je met 2 vrachtwagens rijd binnen de 24 uur de een met digitaal en de andere met tachograaf schijf moet je uitprint maken en bij u hebben bij controle

Beste Antoon: dus om zeker te zijn, u vertekt met een voertuig met digitale tacho en halverwege de dag verandert u van voertuig naar een analoog toestel. Dan moet u bij controle behalve de gegevens op uw kaart ook de schijf kunnen voorleggen  + een uitprint van de dag zelf van dat eerste voertuig. mvgr de moderator

21-06-2013

antoon

Beste, tijdens controles door onze interne audit wordt er gevraagd de bestuurderskaart uit de digitale tachograaf te nemen om na te gaan of de chauffeur met zijn eigen kaart rijdt. Mag dit zomaar gebeuren tijdens de werkuren van de chauffeur (bvb tijdens rust of andere activiteiten) en moet er dan eventueel een schriftelijk bewijs zijn dat de kaart om deze reden uit het toestel werd verwijderd?

Beste Heer Buyens, in principe geldt de regel dat de tachograafkaart of de bestuurderskaart niet mag verwijderd tenzij u begint aan een dagelijkse- of wekelijkse rusttijd.In Frankrijk bijvoorbeeld worden naar vermeende praktijken wel eens boetes of consignaties opgelegd. De reden van het te laten blijven zitten van de kaart is de volgende: alleen dagelijkse en/of wekeleijkse rusttijd moeten NIET geregistreerd worden al de rest van activiteiten wel, dus als u uw kaart er uit haalt tijdens de arbeidstijd dan zal de vraag gesteld worden wat u dan wel deed (ander voertuig misschien, andere werkzaamheden, etc...) en daarbij komen discussies met de controlerende instantie al of niet in uw taal, etc...dus zou ik aanraden laat die kaart maar zitten tijdens uw volledige arbeidstijd. Indien het dan toch niet anders kan, kan u altijd nog uw kaart volledig afsluiten (dag afsluiten) en dan terug aanmelden voor die dag als u de kaart terug plaats (maar ik blijf erbij in principe mag u de kaart niet verwijderen (met uitzondering van de voertuigwissel, defect apparaat, controle, of einde werkdag)

11-06-2013

BUYENS

een vraagje : je rijdt op dag 1 met twee bestuurders, aan het einde van de rit stopt de tweede bestuurder en de volgende dag (dag 2) gaat enkel de 1° bestuurder verder. Geldt voor die 1° bestuurder op dag 1 dan een periode van 24 uur waarbinnen hij zijn dagelijkse rusttijd moet nemen of 30 uur?

Beste Saartje, om te voldoen aan de rit met dubbele bemanning en daarvan de voordelen te kunnen meeplukken dien je volgende richtlijnen na te leven. Dus ik denk dat hetgeen u voorstelt niet echt correct is en dat beide bestuurders aan de regels van meervoudige bemanning moeten voldoen of u doet geen dubbel bemande rit maar een enkele. Dus om alles even op een rijtje te zetten: u begint een dubbele bemande rit (alle twee aan boord), het vertuig dient te stoppen uiterlijk na 21u werktijd en dan dienen beide bestuurders 9u aaneensluitend te rusten in een stilstaand voertuig en tegelijk. Als nu die eerste bestuurder zijn rit alleen verder zet valt die dan gewoon onder de normale regeling en niet meer onder de meervoudige bemanning.

5. In afwijking van lid 2 geldt dat een bestuurder die deel uitmaakt van een meervoudige bemanning, een nieuwe dagelijkse rusttijd van ten minste 9 uur moet hebben genomen binnen 30 uur na het einde van een dagelijkse of wekelijkse rusttijd

 

meervoudige bemanning: een situatie waarin er zich tijdens elke rijperiode tussen twee opeenvolgende

dagelijkse rusttijden of tussen een dagelijkse rusttijd en een wekelijkse rusttijd ten minste twee bestuurders in het

voertuig bevinden om het te besturen. Bij meervoudige bemanning is de aanwezigheid van een andere bestuurder

of andere bestuurders gedurende het eerste uur facultatief, maar gedurende de resterende periode verplicht;

 

 

01-06-2013

saartje

heb je een tacograaf schijf nodig als je bij een bakker werkt? Ook al rij je effectief geen 4 u 30 per dag? (lossen dus niet meegeteld)

Ja hoor Bert, het maakt niet uit hoelang je achter het stuur zit of werkt. Vanaf het moment je de openbare weg op gaat en rijdt met een voertuig  met een M.T.M. van meer dan 3500kg dien je de tachograaf wetgeving na te leven en je schijf of kaart te plaatsen. De verkorte uitleg kan je hier vinden.

28-05-2013

bert

Hallo, Mij werkgever zegt dat ik van thuis naar onze opdrachtgever die ongeveer 15 Km verderop zit zonder chauffeurspas mag rijden omdat dit woon/werk verkeer betrefd. Ik heb daar mijn twijfels over. Kan mij iemand hier antwoord op geven?

Beste Sloap, u moet ten alle tijde uw bestuurderskaart in de digitale tachograaf plaatsen als u rijdt onder de verordening 561/006 (wat wil zeggen rijdend op de openbare weg), hier maakt het niet uit wat u doel is van die rit. Woon-werkverkeer is enkel van toepassing in het personenvervoer. U kan de volledige lijst met vrijstellingen downloaden op deze plaats

28-05-2013

Sloap

Kunnen de tachograaf gegevens ook tijdens de pauze van de chauffeur uitgelezen worden? En kan de bedrijfskaart dan in de rechter sleuf geplaatst zodat de chauffeurskaart in de tachograaf kan blijven? vr. gr. Wim van der westen

Beste Wim,

Rust en pauzes of rijtijdonderbrekingen dienen om te rusten en niets anders.

Het uitlezen van tachogegevens valt als u dit zelf doet onder andere werkzaamheden. Het kan natuurlijk gebeuren tijdens uw afwezigheid en dan valt er voor de bestuurder niets te registreren.


Wanneer hebt u een bedrijfskaart nodig?

Bent u transportondernemer en rijdt u met bussen of vrachtwagens met een digitale tachograaf? Dan hebt u een bedrijfskaart nodig. Met de bedrijfskaart kunt u de gegevens van alle digitale tachografen in uw voertuigen uitlezen. Dit kunt u gebruiken voor uw administratie. Uw bedrijf moet ingeschreven zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

De bedrijfskaart geeft toegang tot de gegevens van de voertuigen en de bestuurders van het bedrijf die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen. Zij laat toe deze data over te brengen (te downloaden) voor controledoeleinden of voor loonberekening en ze laat toe om de inzage en het gebruik van deze gegevens te blokkeren (vergrendelen) bij verkoop of (tijdelijke) verhuur van het voertuig; De bedrijfskaart heeft een geldigheidsduur van maximaal vijf jaar en wordt gepersonaliseerd op naam van het bedrijf. Een bedrijf kan meerdere bedrijfskaarten aanvragen. Deze kaart is technisch niet voorzien voor het capteren van de registraties van rij-en rusttijden en kan dus hoegenaamd niet gebruikt worden als vervanging van een bestuurderskaart.

Meer over hoe u de gevevens kan downloaden uit de digitale tachograaf is te vinden op
http://www.dtco.vdo.com/generator/www/com/en/vdo/dtco/service_support/downloads_updates/tachographs_and_accessoires/digital_tachograph/flc_instrucion_manual_dtco_1381_release_1_3_nl__nl
 

04-04-2013

wim van der Westen

Geachte, wat als je door omstandigheden (ongeluk of weer) boven je dagelijkse rijtijd zou gaan of niet op tijd kan stoppen op de eerste parking vb al 5u aan rijden door files? Klopt het dat je dan een of andere artikel nummer op de afdruk van je rijtijden mag zetten? Alvast bedankt. Dave

Beste Dave,

Er is inderdaad een richtsnoer die handelt over de afwijking om veiligheidsreden in de rij- en rusttijdenwet.

SOCIALE WETGEVING MET BETREKKING TOT HET WEGVERVOER

Verordening (EG) nr. 561/2006, Richtlijn 2006/22/EG, Verordening (EEG) nr. 3821/85

Onderwerp: Uitzonderlijke afwijking van de minimumrusttijden en maximumrijtijden, teneinde een geschikte stopplaats te vinden.
Artikel: 12 van Verordening (EG) nr. 561/2006

Mits de verkeersveiligheid niet in gevaar komt en teneinde een geschikte stopplaats te kunnen bereiken, mag de bestuurder afwijken van de artikelen 6 tot en met 9, voorzover zulks nodig is om de veiligheid van personen, van het voertuig of van zijn lading te waarborgen. De bestuurder moet uiterlijk bij aankomst op een geschikte stopplaats aard en reden van een dergelijke afwijking met de hand aantekenen op het registratieblad of op een afdruk van zijn controleapparaat of in het dienstrooster.

Let wel: het gaat over een geschikte stopplaats vinden EN niet om een parkeerplaats of parking. Dit wil zeggen als u onder bovengenoemde reden niet kan parkeren kan u mits eraan te voldoen doorrijden naar een beter geschikte stopplaats.

 

 

 

14-03-2013

Dave

Ik heb een vrachtwagen (MTM 8ton) gekocht tweedehands e vroeg me nu af of ik een tacho dient te hebben in dat voertuig en of ik voor het gebruik van de tacho misschien vrijgesteld ben? Ik doe puur eigen werk met een machine die op de truck staat.

Beste,

Onder deze link vindt u alle info terug voor de eventuele keuring. Lees aandachtig deze info voor al eer u naar de keuring zou gaan.

 http://www.goca.be/nl/p/afwijkingen-tachograaf

 U dient te voldoen aan twee voorwaarden om een vrijstelling te verkrijgen en dan nog alleen voor het Belgische grondgebied EN binnen straal van 50km.

 1. Het moet materiaal zijn dat u zelf gebruikt (in uw geval is dat ook zo)
 2. De maximale toegestane massa van uw voertuig + aanhanger mag niet hoger liggen dan of gelijk zijn aan 7500kg (wat voor u dus NIET zo is)

 Kort gezegd:

 • Er zijn geen vrijstellingen voorzien voor uw voertuig (MTM groter dan 7500kg totale sleep)
 • Keuring zal dus wel degelijk moeten.

Mvgr De moderator

12-03-2013

Random 2

Klopt het dat als je voor 0600 uur begint, dat je maximaal 10 diensturen mag maken?

Beste Dennes,

Er staat nergens in de 561/2006EG vermeld dat een periode van 24u MOET beginnen op een bepaald uur. (als u maandagochtend om 05:00u begint, begint vanaf dat moment u eerste periode van die week te lopen)
Er staat wel dat deze periode niet langer dan 24u mag duren en dat ze begint bij aanvang van de werkzaamheden en eindigt na het nemen van een dagelijkse rusttijd zoals voorzien in de verordening en dat deze rusttijd moet vallen binnen die 24u.
Evenals er niet meer dan 6 blokken van 24u mogen zitten in één week en dat na die maximaal zes blokken u een wekelijkse rusttijd dient te nemen.

Voor alle duidelijkheid; ik merk dat u van Nederlandse origine bent en dat u ook daar werkt.

Die controleur van Verkeer en Waterstaat is correct in zijn uitspraak en die wandelgangen-gedachte van maximaal 10u werken als u vóór zes uur ’s ochtends begint is uit de lucht gegrepen. (tenzij zoiets vermeld bij jullie in de arbeidswetgeving)

09-03-2013

Dennes

Wij zijn een instelling voor mentaal gehandicapten en doen 's morgens en 's avonds ons eigen vervoer. Wij hebben een busje aangekocht voor 13p + 1 en hebben een tachograaf laten plaatsen omdat we geen dagteller hadden. Wij gaan ervan uit dat we niet onderworpen zijn aan de reglementering rond de tachograaf omdat we niet-commercieel personenvervoer doen. Bij de autokeuring wisten ze blijkbaar ook niet goed hoe het allemaal in elkaar zit en moest onze chauffeur een verklaring ondertekenen dat het voertuig niet onderworpen is aan de controle. Klopt dit ? en wat als we eens een grotere uitstap doen? of kan je ons laten weten waar we wat meer informatie kunnen krijgen

Beste,

Eigen vervoer voor privédoeleinden in het personenvervoer is eigenlijk iets wat bijna of zelden voorvalt.

Zoals u kan zien hieronder valt u wel onder de vrijstellingen maar!!

Volgens het KB van 14 juli 2005 dewelke de omzetting van de Rij-en rusttijdenwet  EG nr 561/006 bevat:

 • Bijlage 2 vrijstellingen tacho
 • Deel B (enkel voor binnenlands vervoer)
 • Punt 2:voertuigen die voor personenvervoer zijn bestemd en, gezien hun constructie en uitrusting,
  geschikt zijn voor het vervoer van ten , met inbegrip van de bestuurder en
  daarvoor moeten dienen;

Kort vergaard, kan u mag dus binnen de landsgrenzen en onder dekking van het in punt 2 aangehaalde deel van bijlage 1 van het KB van 14 juli 2005, rijden met een busje van maximaal 17 personen bestuurder inbegrepen.

Dus als u naar het buitenland trekt is het wel met inachtneming van de rij- en rusttijdenwet. Ook moest u dit vervoer doen met een voertuig met méér dan 17 zitplaatsen in het totaal (gehuurd of eigen bezit) geldt deze regel niet in België en valt u wel onder de verordening 561/006 (rij- en rusttijdenwet).

mvgr de moderator

08-03-2013

VZW IRIS

is het verplicht om de digitach minstens 2 minuten op rusten te plaatsen vooraleer een print-out te nemen, volgens controleinstanties in Mechelen zou dit moeten

Beste Jo,

Er staat nergens in de 561/006 of een andere geralateerde verordening dat dient te gebeuren.
Het kan natuurlijk wel zijn dat het apparaat dat vraagt "een tussenpoze van twee minuten alvorens een printout te kunnen nemen" , maar dat betwijfel ik sterk.

Indien er hiervoor een PV werd opgesteld, zou ik eens willen zien op welke voet hun beredenering rust.
 

Mvgr de moderator.

13-02-2013

lippens jo

Beste, Wij hebben een vrijstelling voor het gebruik van de tacograaf. Wij hebben toch bestuurderskaarten en een bedrijfskaart nodig voor als we buiten die 50km komen , wat zelden gebeurt. Is het dan nodig om onze tacograaf uit te lezen als hij gedurende die periode niet gebruikt is ?

Beste Bjorn,

Inderdaad zou het niet echt nodig zijn die bestuurderskaart uit lezen om de 21 dagen en de voertuig-unit om de twee maanden.
Maar toch kan ik niets anders aanraden dan datgene wat in de verordening staat vermeld.
Bestuurderskaarten om de 21 dagen
Voertuig-unit om de 2 maanden

Het is per slot van rekening geen groot werk om dit om die manier te doen, tevens vermijd je op die manier problemen moesten jullie toch later frequenter gaan rijden.

Mvgr De moderator.

19-01-2013

bjorn

Beste, Een vraag naar info ivm rijden 'out of scope', naar aanleiding van de opleiding die u bij ons heeft verzorgd. Wanneer men op gesloten bedrijfsterrein rijdt, is het gebruik van de tachograaf niet nodig, en kan men deze in de stand 'out of scope' zetten. Ik heb een tekst gevonden (http://www.digitach.be/nl/faq.htm) die vermeldt dat dit geldig is wanneer de bestuurder tijdens zijn dagtaak in het geheel niet op de openbare weg komt. Wil dit dan zeggen dat 'out of scope' niet kan worden gebruikt op bedrijfsterrein, 15 min of half uurtje dat men laadt op bedrijf om dan de baan op te gaan, of na de dagtaak als men nog tankt en lost op het bedrijf? Tevens heb ik vernomen dat in de vrachtwagen, een formulier zou moeten aanwezig zijn, dat op één of andere manier het gebruik van die 'out of scope' zou moeten rechtvaardigen. Heeft u een voorbeeld van dergelijk document? Met dank, Martin van Maris (firma Bosschaert)

Beste Martin,

Regels omtrent het al of niet gebruiken van de digitach in "Out of scope" zijn niet van de minste.

Het staat vast dat u, als u buiten de verordening rijdt kan werken in de "Out of scope" stand.
Waar dat dit allemaal kan is een ander paar mouwen natuurlijk.

Een verplaatsing op een gesloten bedrijfsterrein valt bijvoorbeeld buiten het toepassingsgebied omdat deze verplaatsing normaliter zal gebeuren buiten een voor openbaar gebruik toegankelijke weg.
Dit wil zeggen dat de chauffeur niet verplicht is om zijn activiteiten te registreren (rijtijd-werktijd-onderbrekingen, etc..)
Dit is ten alle tijde verdedigbaar mits de chauffeur in die periode in het geheel niet op de openbare weg is gekomen.
Sinds 2007 en volgens art. 4 van dezelfde verordening (561/006) zijn er BEPAALDE controle-instanties die zulk een verplaatsing wel bij de dagelijkse rijtijd gaan rekenen als deze verplaatsing gebeurt afwisselend op de openbare weg en dan weer niet (zoals je in je vraag aanhaalt) in die bepaalde arbeidsdag (periode)

 Als u er gebruik van maakt moet u dit ALTIJD kunnen staven!!!
Let wel: het gaat over het voertuig die buiten de verordening rijdt, dit wil zeggen dat de persoon die het uitvoert moet maken dat hij nog altijd in regel is voor wat betreft de verplicht opgelegde rusttijden/onderbrekingen/arbeidstijden, etc...

Hoe verechtvaardigen?
Wie voerde de verplaatsing met dat voertuig uit. staving via de bestuurderskaart die dat uitvoerde! Niet de uwe)
Laad- en losbonnen (gedateerd, gehandtekend, naam uitvoerder)
In feite kan alle papieren indicatie dat zoiets gebeurde ter staving dienen maar ze moeten kunnen zien:

 1. Door wie
 2. Wanneer tot wanneer
 3. Waar

Maak hier geen misbruik van!

Voorbeeld:
-Mijn trekker wordt op het terrein van onze firma tijdens het weekend verplaatst voor onderhoud door een mechanicien = mag met "Out-of-scope" en zonder kaart in het apparaat (niet alle garagisten hebben er een; enkel die mensen met een rijbewijs C-E)
-Ik kom bij een firma waar ik de rest van de dag zal bezig zijn met lossen en laden (geloof me; dat kan) maar zal na de werkzaamheden terug op de openbare weg rijden = "Out-of-scope" mag niet.

mvgr De moderator
 

08-01-2013

Martin

Strooiwagens van zout zijn niet onderhevig aan rij- en rusttijden. Mogen deze chauffeurs, als hun voertuig is uitgerust met digitale tachograaf, 'Out of scope' rijden en zoja, mag of moet dit dan zonder bestuurderskaart?

Beste Patrick,

Inderdaad strooiwagens zijn vrijgesteld (tijdens de strooioperaties) op grond van art. 6 punt 17 van het KB van 9 april 2007 wat zegt...

17) voertuigen die worden gebruikt in verband met de rioleringsdienst, diensten terbescherming tegen overstromingen, diensten met betrekking tot de water-, gas of electriciteitsvoorziening, onderhoud van en toezicht op wegen, de ophaaldienst voor huishoudelijk afval en de verwijdering ervan, diensten van telegrafie en telefonie, radio- en televisie-uitzendingen, evenals voor de opsporing van zend- of ontvangstapparatuur voor radio en televisie;

Verder verscheen een tekst in het Europees Parlement die luidt als volgt:
Dit was de vraag:

 

Betreft: Overschrijding van de rij- en rusttijden door chauffeurs van vuilnis- en strooiwagens bij het uitvoeren van overheidstaken  

In de kerst- en wintertijd komt het nu eenmaal voor dat de chauffeurs van vuilnis- en strooiwagens, die in een lidstaat voor een deel taken in overheidsdienst vervullen, zich niet aan de wettelijk voorgeschreven rij- en rusttijden voor vrachtautochauffeurs houden.

Daaruit vloeien voor de overheidswerkgevers en de betrokken werknemers in de lidstaat Duitsland de volgende vragen voort, die de Commissie verzocht wordt te beantwoorden:

Is er sprake van een uitzondering van de wettelijk voorgeschrven rij- en rusttijden als de chauffeurs voor het uitvoeren van overheidstaken onderweg zijn?

Parlementaire vragen
10 februari 2004
E-3939/2003
Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

De Verordening die de rijtijd en rustperiodes voor chauffeurs bepaalt, Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer bevat in artikel 4 een lijst met uitzonderingen. In artikel 4, lid 6, is bepaald dat de verordening niet van toepassing is op voertuigen die gebruikt worden voor onderhoud aan snelwegen en controle, evenals voertuigen voor gemeentereiniging en vuilnisophaling. Hieruit kan worden afgeleid dat de verordening niet van toepassing is op deze voertuigen voor de periode waarin deze voertuigen die activiteiten uitvoeren. De verordening is derhalve niet van toepassing op chauffeurs van de twee genoemde categorieën voertuigen – vuilniswagens en strooiwagens.

Zo zijn slechts enkele bepalingen van de algemene werktijdrichtlijn (Richtlijn van de Raad 93/104/EG van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd zoals gewijzigd bij Richtlijn 2000/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 2000 van toepassing op deze mobiele werkers, zoals onder meer de eis dat ze voldoende rusttijd moeten krijgen en dat ze gemiddeld 48 uur per week moeten werken, binnen een referentieperiode van vier maanden, die door de betreffende lidstaat kan worden uitgebreid tot maximaal 12 maanden.

Verder kunnen lidstaten nationale regels opstellen die betrekking hebben op deze speciale groep chauffeurs.

Mvgr De moderator

12-12-2012

Dillen Patrick

Beste, Zijn chauffeurs die rijden met strooizout vrijgesteld van rij-en rusttijden? Zoja, als ze rijden met een digitale tacho, mogen ze dan 'OUT' rijden en/of moeten ze een attest bijhebben? Mvg, Flor.

Beste Flor,

Inderdaad strooiwagens zijn vrijgesteld (tijdens de strooioperaties) op grond van art. 6 punt 17 van het KB van 9 april 2007 wat zegt...

17) voertuigen die worden gebruikt in verband met de rioleringsdienst, diensten terbescherming tegen overstromingen, diensten met betrekking tot de water-, gas of electriciteitsvoorziening, onderhoud van en toezicht op wegen, de ophaaldienst voor huishoudelijk afval en de verwijdering ervan, diensten van telegrafie en telefonie, radio- en televisie-uitzendingen, evenals voor de opsporing van zend- of ontvangstapparatuur voor radio en televisie;

Verder verscheen een tekst in het Europees Parlement die luidt als volgt:

Dit was de vraag:


Betreft: Overschrijding van de rij- en rusttijden door chauffeurs van vuilnis- en strooiwagens bij het uitvoeren van overheidstaken  

In de kerst- en wintertijd komt het nu eenmaal voor dat de chauffeurs van vuilnis- en strooiwagens, die in een lidstaat voor een deel taken in overheidsdienst vervullen, zich niet aan de wettelijk voorgeschreven rij- en rusttijden voor vrachtautochauffeurs houden.

Daaruit vloeien voor de overheidswerkgevers en de betrokken werknemers in de lidstaat Duitsland de volgende vragen voort, die de Commissie verzocht wordt te beantwoorden:

Is er sprake van een uitzondering van de wettelijk voorgeschrven rij- en rusttijden als de chauffeurs voor het uitvoeren van overheidstaken onderweg zijn?

Parlementaire vragen
10 februari 2004
E-3939/2003
Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

 De Verordening die de rijtijd en rustperiodes voor chauffeurs bepaalt, Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer bevat in artikel 4 een lijst met uitzonderingen. In artikel 4, lid 6, is bepaald dat de verordening niet van toepassing is op voertuigen die gebruikt worden voor onderhoud aan snelwegen en controle, evenals voertuigen voor gemeentereiniging en vuilnisophaling. Hieruit kan worden afgeleid dat de verordening niet van toepassing is op deze voertuigen voor de periode waarin deze voertuigen die activiteiten uitvoeren. De verordening is derhalve niet van toepassing op chauffeurs van de twee genoemde categorieën voertuigen – vuilniswagens en strooiwagens.

Zo zijn slechts enkele bepalingen van de algemene werktijdrichtlijn (Richtlijn van de Raad 93/104/EG van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd zoals gewijzigd bij Richtlijn 2000/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 2000 van toepassing op deze mobiele werkers, zoals onder meer de eis dat ze voldoende rusttijd moeten krijgen en dat ze gemiddeld 48 uur per week moeten werken, binnen een referentieperiode van vier maanden, die door de betreffende lidstaat kan worden uitgebreid tot maximaal 12 maanden.

Verder kunnen lidstaten nationale regels opstellen die betrekking hebben op deze speciale groep chauffeurs.

mvgr de moderator
 

10-12-2012

Flor

Kan ik als chauffeur zonder digitale kaart een testrit maken met een voertuig die als demowagen dient, uitgerust met digitale tachograaf?

Beste Klaas,

Als het demovoertuig ingezet wordt als gebruikende item in transport moet het altijd en zelfs dient u uw bedrijf eerst aan te melden op de digitach.

Voor wat betreft testritten ed:
Dat zal perfect kunnen, gezien u dan OF rijdt met een voertuig die nog niet in het verkeer gebracht is, OF rijdt met dat voertuig gebruik makende van de zogenoemde Z / ZZ kentekens van de garage.

mvgr De moderator

07-12-2012

klaasje

Hallo, ik weet dat je 4U30m mag rijden dan 45 minuten pauze dan 4u30 minuten (en dan eventueel 45 minuten pauze + 1uur paar keer in de week). Maar wat als je vb 3 u rijdt en dan pauze neemt 45 minuten. Dan 4u30minuten rijdt. Mag je dan terug 45 minuten rusten en 2u 30 minuten rijden. Of mag je maximum 1 u rijden na je 2e pauze? Alvast bedankt.

Beste Dave,

Het zit inderdaad zo dat als je;

04:30u rijtijd er op zitten hebt je 00:45u pauze moet nemen. (dan aansluitend nog eens hetzelfde en twee keer per week mag je er dan nog één uurtje rijtijd bij nemen)

Neem je nu na 02:30u rijtijd een pauze van 00:45u dan mag je opnieuw 04:30 rijtijd nemen.
voorbeeld:
02:30u rijtijd
00:45u pauze

04:30u rijtijd
00:45u pauze

02:00u rijtijd (dan heb je er nu 09:00u rijtijd opzitten) en nu begint normaliter je dagelijkse rusttijd (normaal 11:00 aaneensluitend of 3 x per week de toegestane 09:00u)

OF

03:00u rijtijd  (tweemaal per week toegestane) 10 uur rijtijd
en nu begint normaliter je dagelijkse rusttijd (normaal 11:00 aaneensluitend of 3 x per week de toegestane 09:00u)

mvgr de moderator
 

26-08-2012

Dave

Bij schoolvervoer mag ik 50km rijden zonder tacho hoe wordt die 50 km bekeken? per dag, aantal km bezet met leerlingen? 50km s'morgens en daarna nog eens 50km s'avonds.

Beste Jasper,

We halen er eerst een paar definties bij:

Artikel 3 van de verordening 561/006 (gebruik van de tachograaf);
Deze verordening is niet van toepassing op wegvervoer door:
a) voertuigen die gebruikt worden voor geregelde diensten van personenvervoer over een traject van niet meer dan 50 km;

Echter wordt in deze verordening  het begrip "traject" niet echt omschreven. Algemeen wordt aangenomen dat een "traject" de rit is vanaf de eerste halte tot de bestemming of de plaats van vertrek tot de laatste halte.
Het traject is dus de  reisroute.

Bijvoorbeeld:
De school is gevestigd in Roeselare. U haalt de eerste leerling in Handzame, en zijn nog een aantal stopplaatsen in Kortemark, Sint Henricus en Roeselare centrum. Wanneer de gereden afstand tussen de eerste opstapplaats en de aankomst in de school niet meer dan 50 km/u bedraagt, dient u de tachograaf niet te gebruiken.

s' Avonds vertrekt u in de school en u zet de laatste leerling af in Handzame. De afstand van de rit is niet meer dan 50 km, u bent vrijgesteld.

Maar zals eerder gezegd is het begrip traject niet dudielijk omschreven.
Dus. dient u de tachograaf ook niet te gebruiken wanneer u zich 's morgens begeeft naar de school en wanneer u 's avonds na het afzetten van de laatste leerling terugrijdt naar de standplaats van het voertuig. Deze afgelegde afstanden behoren niet tot het "traject" maar u bent op weg om een traject van niet meer dan 50 km af te leggen of u keert terug van het traject.

Mvg de moderator

15-08-2012

Jaspers

hallo, er is de laatste tijd veel te doen over overtochten met veerboten en het compenseren van de dagelijkse rust.mijn vraag is daarom ook,hoe zit het nou precies?moet je als je op de parking bij de boot staat al gelijk de tacho op boot zetten?of op de boot?als je aansluit als de boot gaat laden springt de tacho weer op rijden.ik kan nergens eigenlijk de juiste informatie vinden.met vriendelijke groet a van elst

Beste Arjan,

Het is inderdaad af en toe lezen tussen de regels door.
Om te kunnen genieten van deze afwijking is er aansluitend met de verordening Eg 561/006 een richtsnoer dat volgende verklaart:
 

SOCIALE WETGEVING MET BETREKKING TOT HET WEGVERVOER
Verordening (EG) nr. 561/2006, Richtlijn 2006/22/EG, Verordening (EEG) nr. 3821/85
RICHTSNOER 6

Onderwerp: Registratie van de reistijd aan boord van een veerboot of trein wanneer de bestuurder over een slaapbank of bed beschikt. 
Artikel: 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 561/2006
Procedure: Normaal gezien kan een bestuurder overeenkomstig artikel 4, onder f), tijdens zijn rust vrijelijk over zijn tijd beschikken. Echter, reistijd aan boord van een veerboot of trein mag door de bestuurder als dagelijkse of wekelijkse rust of onderbreking worden geteld wanneer hij over een bed of slaapbank kan beschikken. In artikel 9, lid 2, wordt gesteld dat reistijd niet wordt geteld “als rust of een onderbreking, tenzij  de bestuurder reist met een veerboot of trein en een bed of slaapbank ter beschikking heeft”.  

 Bovendien mag, overeenkomstig artikel 9, lid 1, een normale dagelijkse rusttijd van ten minste 11 uren die aan boord van een veerboot of trein wordt doorgebracht (indien de bestuurder over een slaapbank of bed kan beschikken), hooguit tweemaal worden onderbroken door andere activiteiten (bijvoorbeeld het verlaten of oprijden van de boot of trein). Deze onderbrekingen mogen in totaal niet meer dan één uur duren en in geen geval een vermindering van de normale dagelijkse rusttijd tot gevolg hebben.

 In het geval dat een normale dagelijkse rusttijd wordt opgesplitst in twee perioden, moet  de eerste periode ten minste drie uren bedragen en de tweede ten minste negen uren (zie artikel 4, onder g)). Het aantal onderbrekingen (maximaal 2) geldt voor de volledige dagelijkse rusttijd en niet voor elk deel van een dagelijkse rusttijd die in twee periodes wordt genomen.

De afwijking op grond van artikel 9, lid 1, geldt niet voor een normale of verkorte wekelijkse rusttijd.

Met vriendelijke groet, de moderator

28-05-2012

arjan van elst

Vraagje over werken en rusten na 04:30u ononderbroken rijtijd. Is het nu zo dat u verplicht bent na die tijd onmiddelijk je rust te nemen of mag je nog eerst wat werken alvorens te rusten. Alvast bedankt, Daphne

Beste Daphne,

Om een sluitend antwoord te geven op uw vraag halen we er eerst de definties bij van de verordening (EEG) nr 561/006 en de EG 2002/05.
Gezein uw vraag ga ik van de veronderstelling uit dat u op de hoogte bent van de maximale ononderbroken rijtijd en dat u weet dat er hierna er (dagelijkse of wekelijkse) rust of een onderbreking dient te volgen van 45 minuten.

Volgens de verordening EG 2002/05 "Arbeidstijden van mobiele werknemers" waaronder vrachtwagenbestuurders dus ook onder vallen, volgende tekst;

Artikel 5
Pauzes

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat, onverminderd het beschermingsniveau van Verordening (EEG) nr. 3820/85 of, bij gebreke, van de AETR-overeenkomst, personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen, onverminderd het bepaalde in artikel 2, lid 1, in geen enkel geval langer werken dan zes uur achtereen zonder pauze. De arbeidstijd wordt onderbroken door een pauze van ten minste 30 minuten, indien het totaal aantal arbeidsuren zes tot negen uur bedraagt, en van ten minste 45 minuten, indien het totaal aantal uren meer dan negen uur bedraagt.

Dus als antwoord denk ik te mogen zeggen dat u nooit langer dan 006:00u mag bezig zijn, bijvoorbeeld 04:30 rijtjd en dan nog maximaal 01:30u andere werkzaamheden etc... en dan MOET u die 00:45u pauze inlassen zoals voorheen beschreven.

Mvg de moderator

10-05-2012

Daphne

Een vraag over rij- en risttijden: Kan er me eens duidelijk gemaakt worden hoe de rust wordt geteld op 24u? Wat kan ik raadplegen om me daarop niet inde fout te rijden? Alvast bedankt

Beste,

Om een duidelijk antwoord te scheppen op vraag eerst enkele definties die van groot belang zijn; dagelijkse rusttijd, etc...

Artikel 4.
g) „dagelijkse rusttijd”: de dagelijkse periode waarin een bestuurder vrijelijk over zijn tijd kan beschikken, en die een „normale dagelijkse rusttijd” en een „verkorte dagelijkse rusttijd” omvat;
k) „dagelijkse rijtijd”: de totale bij elkaar opgetelde rijtijd tussen het einde van de ene dagelijkse rusttijd en het
begin van de volgende dagelijkse rusttijd of tussen een dagelijkse en een wekelijkse rusttijd;

Artikel 8:
1. Een bestuurder moet dagelijkse en wekelijkse rusttijden nemen.
2. Binnen elke periode van 24 uur na het einde van de voorafgaande dagelijkse of wekelijkse rusttijd moet een bestuurder een nieuwe dagelijkse rusttijd genomen hebben. „normale dagelijkse rusttijd”: een periode van rust van ten minste elf uur.

De normale dagelijkse rusttijd kan ook worden opgesplitst in twee perioden, waarvan de eerste ten minste drie ononderbroken uren bedraagt en de tweede ten minste negen ononderbroken uren bedraagt;
verkorte dagelijkse rusttijd: een periode van rust van ten minste negen uur doch minder dan elf uur;

4. Een bestuurder mag tussen twee wekelijkse rusttijden ten hoogste drie keer een verkorte dagelijkse rusttijd hebben.

Dus kort vergaart dient u altijd te maken dat u de vooropgestelde rusttijden neemt BINNEN de 24u volgend op een vorige rusttijd (dagelijks of wekelijks) en dat u tijdens diezelfde periode niet de toegestane rijtijden overschrijdt.

Mvgr de moderator

 

03-05-2012

justme

Kunnen we in principe vervoer van (eigen geproduceerde) veevoeders doen in een straal van 100 km zonder de verplichting van de tachograaf te hebben?

Betse Eric,

hieronder de interpretatie van de door u aangehaalde uitleg.
 

b) voertuigen voor goederenvervoer van, of zonder bestuurder gehuurd door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt of visserijbedrijven die in het kader van hun eigen bedrijvigheid worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf;

 Voorwaarden juridisch gezien om te voldoen aan eigen vervoer en aan deze vrijstelling:

 1. Zijn eigen, of gehuurd,  of geleast voertuig
 2. Eigen goederen (moet kunnen bewezen worden)
 3. Straal 100 km rond vestigingsplaats
 4. Indien andere chauffeur moet hij bij hem in dienst zijn.
 5. Hij mag geen V-nummer bezitten (transport voor derden) kan moeilijk over gedaan worden.
 6. Goed oppassen dat u geen vervoer doet voor een zusterbedrijf of zo, want dan zijn dit uw goederen niet!!

Mvg de moderator

08-04-2012

Eric

Dag beste, stel dat iemand zijn rit aanvangt met twee rij-uren onder een vrijstelling. Stel dat hij vervolgens zijn rit verder zet onder Verordening 561/06. Als we weten dat iedere activiteit in opdracht van een werkgever gezien wordt als arbeidstijd en ,met uitzondering van rijden, onder de noemer 'andere werkzaamheden' valt. Is het juist te concluderen dat de twee rij-uren die vielen onder de vrijstelling toch door de chauffeur in rekening zullen moeten gebracht bij de totale rijtijd van die dag?

Beste Alex,

Die tijd die u vernoemt telt sowieso bij de totale arbeisdtijd (amplitude),  (rijden, andere werkzaamheden, beschikbaarheidstijd, etc...)

Afgezien van de duurtijd van een wettelijk toegestane amplitude welke maximaal 15u kan bedragen bij het nemen van verkorte dagelijkse rusttijd van negen uur. (24 - 9 = 15)
Afgezien van de duurtijd van een wettelijk toegestane amplitude welke maximaal 13u kan bedragen bij het nemen van normale dagelijkse rusttijd van elf uur. (24 - 11 = 13)

De tijd dat u als bestuurder iets anders doet dan rijden onder de Eg nr 561/2006 zijn het sowieso "andere werkzaamheden" of "beschikbaarheidstijd" dus arbeidstijd!
Deze arbeidstijd telt mee binnnen uw amplitude.

Nu: of die tijd bij de rijtijd kan behoren?
We halen er eventjes de wetteksten bij:
Hoofdstuk 1. Artikel 4.j) „rijtijd": de duur van de rijactiviteit zoals geregistreerd:
— automatisch of semi-automatisch door het controleapparaat zoals bepaald in bijlage I en I B van Verordening (EEG) nr. 3821/85; of
— op manuele wijze zoals vereist door artikel 16, lid 2 van Verordening (EEG) nr. 3821/85; (registreren van...)
 

Hoofdstuk 6. Artikel 6.5. De bestuurder registreert als andere werkzaamheden" alle tijd besteed volgens de omschrijving in artikel 4, onder e), en alle tijd die hij heeft besteed aan het besturen van een voertuig voor commerciële activiteiten die buiten de werkingssfeer van deze verordening vallen, en registreert alle perioden van beschikbaarheid" volgens de definitie van artikel 15, lid 3, onder c), van Verordening (EEG) nr. 3821/85 sedert zijn laatste dagelijkse of wekelijkse rusttijd. Deze registratie gebeurt manueel op een registratieblad of een afdruk of door gebruik van handmatige invoerfaciliteiten op het controleapparaat.

Zoals u kan zien telt deze tijd NIET bij de rijtijd van deze amplitude maar valt het onder de noemer  „andere werkzaamheden".
Mvgr de moderator


 

08-04-2012

Alex

Ik heb ook een voorbeeld, maar nu is mijn vraag of deze berekening klopt. Stel ik was zaterdag om 2100 uur klaar en zou op maandag om 0600 uur beginnen. Dan heb ik dus een rustperiode van 33 uur. Als ik de week erop op vrijdag om 2100 uur klaar ben en de maandag ook om 0600 uur begin, heb ik dus een rustperiode van 57 uur. Zie ik het dan goed dat ik het tekort van de week ervoor ook gecomposeerd heb? Want als ik deze 2 rustperiodes bij elkaar optel en deel door 2, kom ik aan de 45 uur. Dit is wat ik ook tegen de planning heb gezegd, maar ik weet niet helemaal zeker of dit wel klopt. Ik hoop dat iemand deze berekening begrijpt en mij kan vertellen of het daadwerkelijk klopt. Groeten, sabri

Beste Sabri,

Laten we samen eens overlopen welke de standaard regelgeving is met uw berekening als voorbeeld.
Als algemene regel wordt aangenomen dat een compensatie van tekort genomen wekelijkse rusttijd dient te gebeuren maximaal vóór het einde van de derde week na de betrokken week en "en bloc".

Uw stelling dat u met de genomen 57u tegelijk ook uw compensatie van de week daarvoor deed, klopt inderdaad.
Nu of het altijd zo is dat u idee klopt?
Uw berekening nu: (met 33 u genomen wekelijkse rusttijd en dus een tekort van 12u)
Week 1         Week 2         Week 3         Week 4         Week 5         Week 6        Week 7       Week 8
            33u               57u              45u                24u              45u              45u             66u
Zoals je ziet klopt dat wel voor twee weken, maar neem nu even het volgende voorbeeld:
Week 1         Week 2         Week 3         Week 4         Week 5         Week 6        Week 7       Week 8
            33u               57u              24u                45u              66u              45u             45u
Nu kan u zien dat het wel klopt voor de eerste twee weken: nl 33 + 57 = 90u
Maar het klopt niet meer voor week 2 en week 3: nl 57 + 24 = 81u en bijgevolg dient u die 21u tekort van week 3 te compenseren op een ander weekend of gekoppeld aan een andere dagrust.
Mvgr de moderator

06-04-2012

Sabri

Dag beste, is het zo dat bij vervoer per ferry of boot de dagelijkse rusttijd alleen tot maximum twee maal mag onderbroken worden indien die dagelijkse rusttijd 11 uren bedraagt? Maw, dat dit niet toegelaten is bij een verkorte dagelijkse rusttijd?

Beste Alex,

In navolging van uw vraag graag het volgende:

Zoals u kan zien spreekt men onder hieronder vernoemd artikel 9 over een "Normale dagelijkse rusttijd", dit wil zeggen: een periode van minstens 11 aaneensluitende uren.

Artikel 9

1. In afwijking van artikel 8 mag, wanneer een bestuurder een voertuig begeleidt dat per veerboot of trein wordt vervoerd, en op voorwaarde dat hij een normale dagelijkse rusttijd neemt, die rusttijd hooguit tweemaal worden onderbroken door andere activiteiten die niet langer dan één uur duren.

Tijdens die normale dagelijkse rusttijd moet de bestuurder kunnen beschikken over een bed of slaapbank.

Dus als antwoord mag u aannemen dat er in voornoemd geval "onderbreking van uw dagelijkse rusttijd" er sprake moet zijn zijn van:

 1. Deze onderbreking maximaal tweemaal mag gebeuren in die dageljkse rusttijd.
 2. Deze onderbrekingen samen niet meer mogen bedragen dan één uur.
 3. U dient te beschikken over een voertuig uitgerust met een slaapbank of indien niet u moet kunnen voorleggen dat u de rust kon genieten in een bed.
 4. En dat het tijdens een NORMALE (11u durende) dagelijkse rusttijd moet gebeuren.
 5. Dat deze regel enkel dient tijdens de begeleiding van een voertuig dat per veerboot of trein wordt vervoerd.

Mvgr

De moderator.

01-04-2012

Alex

Dag beste, moet ik, richtsnoer 2 van Verordening 561/06 in acht nemend, de tijdsduur die ik nodig heb om mij te verplaatsen naar de garage manueel ingeven vanaf het moment ik het voertuig, uitgerust met tachograaf, bestuur? En dit omdat deze tijd alleen geldt als onderbreking en niet als rust?

Beste Alex,

Om een duidelijk antwoord te geven op uw vraag, ga ik van het volgende uit:
 

 1. Dat u met garage bedoelt: de stelplaats van uw vrachtwagen (standplaats van de onderneming)?

Zoja hier de uiteenzetting:
Richtsnoer 2:
Procedure: Een bestuurder die zich naar een bepaalde locatie begeeft die door hun werkgever is aangeduid en niet de standplaats van de onderneming is, om er een "met een tachograaf uitgerust voertuig" over te nemen en te besturen, komen een verplichting tegenover hun werkgever na en beschikken dus niet vrij over hun tijd.

Zoals u kan zien dit in dit geval er geen registratie nodig is op uw digitach omdat u naar en van de standplaats van de onderneming verplaatst om of aan het werk te gaan of terug naar huis te keren.

Deze regel zou wel tellen moest u in opdracht van uw werkgever een voertuig ergens gaan overnemen of achterlaten:
Dan zit het wel zo dat u deze tijd als  "beschikbaarheid" of "andere werkzaamheden" moet ingeven, overeenkomstig de nationale wetgeving van de lidstaat waarin u zich bevind op dat moment..
Daar en boven kan u deze registreren als rust of onderbreking in volgende gevallen:

 1. Ten eerste wanneer een bestuurder een voertuig begeleidt dat per veerboot of trein wordt vervoerd.

 2. Ten tweede wanneer bestuurders een voertuig niet begeleiden, maar per trein of veerboot naar of van een plaats reizen waar ze controle nemen of afstaan over een voertuig

 3. Ten derde wanneer een voertuig door meer dan één bestuurder wordt bemand. Als een tweede bestuurder, die naast de bestuurder van het voertuig zit en die laatste niet actief bijstaat, beschikbaar is om het voertuig indien nodig te besturen, dan mag een periode van 45 minuten van de "periode van beschikbaarheid" van die tweede bestuurder worden beschouwd als een "onderbreking".

Mvgr
De moderator
 

01-04-2012

Alex

Dag beste, het is 21 dagen geleden sinds het uitlezen van een bestuurderskaart die net vandaag verlopen is, de nieuwe is maw sinds vandaag in gebruik. Kan ik rustig 28 dagen wachten vooraleer de oude kaart uit te lezen voor terugzending?

Beste Alex

Gegevens moeten om de 21 dagen gekopiëerd worden naar het uitleesapparaat op het bedrijf. Dit wil zeggen bij een controle in het bedriijf door de controlerende instanties moeten deze downloadgegevens ter beschikking zijn.
 

Daarentegen moet de oude kaart in het voertuig blijven voor een eventuele wegcontrole van de afgelopen 28 dagen.

Hieronder vind u de afhandeling van een aanvraag voor een nieuwe kaart en wat er moet gebeuren met de oude bestuurderskaart:

Mvgr.
De moderator.

Vernieuwing

Voornaamste richtlijnen en aanbevelingen voor de vernieuwing van bestuurderskaarten

Aangezien een bestuurderskaart voor de digitale tachograaf slechts een maximale geldigheidsduur van vijf jaar heeft, moet tijdig de aanvraag tot vernieuwing van deze kaart opgestart worden. Voor het vernieuwen van deze bestuurderskaart moet dezelfde procedure gevolgd worden als bij de eerste aanvraag van een bestuurderskaart.

Daartoe zijn blanco aanvraagformulieren beschikbaar om deze af te printen en in te vullen in rubriek 5.

Deze aanvraagformulieren voor vernieuwing kunnen ten vroegste twee maand voor vervaldag van de huidige kaart ingediend worden. Zorg er wel voor om deze aanvragen uiterlijk 15 WERKDAGEN voor de vervaldatum van de huidige kaart in te dienen, zoniet loopt de bestuurder het risico om tijdens een bepaalde periode niet over een geldige kaart te beschikken.

Het wordt derhalve ten stelligste aangeraden om het toesturen van het aanvraagdossier NIET uit te stellen, zodat problemen bij de validatie van de aanvraaggegevens (o.a. een geldig rijbewijsnummer, een geldige woonplaats, enz…) nog tijdig opgevangen kunnen worden. Vergeet niet om steeds een leesbare kopie van een geldig rijbewijs toe te voegen! Gefaxte aanvraagformulieren kunnen immers niet behandeld worden.

Het aanvraagformulier moet vervolledigd worden door het overeenstemmende hokje «vernieuwing» aan te kruisen en door het nummer van de te vernieuwen kaart in het voorziene vakje in te vullen. De andere rubrieken moeten eveneens worden ingevuld. Eenmaal het aanvraagformulier vervolledigd en ondertekend is, moet het worden opgestuurd met een pasfoto (een pasfoto in een formaat 35 x 45 mm, geen fotokopie en minder dan 6 maanden oud.) De acceptatiecriteria voor de pasfoto zijn dezelfde als deze voor de Belgische identiteitskaart.

De NOG NIET VERVALLEN bestuurderskaart moet uiteraard NIET bij het aanvraagdossier worden bijgevoegd. De vervallen bestuurderskaart moet zelfs verplicht  behouden blijven bij de chauffeur om deze eventueel bij een wegcontrole te kunnen voorleggen op verzoek van de bevoegde controle-instanties ter controle van zijn/haar voorbije prestaties.    Gelieve de vervallen bestuurderskaart zes weken na vervaldag naar de Dienst Digitach terug te sturen en ervoor te zorgen dat de geregistreerde data op de bestuurderskaart werden gedownload.

Het volledig aanvraagdossier moet opgestuurd worden naar de Dienst DIGITACH p/a vzw ITLB, Archimedesstraat, 5, te 1000 Brussel.

22-03-2012

Alex

Ik verplaats mij met een aan de tachowet verbonden voertuig naar de plaats van vertrek. Op deze plaats wordt er gestart met 2 chauffeurs volgens rij-en rusttijden. Bij terugkomst keer ik terug met het eerste voertuig naar mijn woonplaats. Het ganse traject wordt afgelegd binnen de amplitude van 21uren. Is dit comform?

Beste Karl,

Het rijden in een voertuig met dubbele bemanning calt onder een speciale regeling.

eerst eens volgende vooropgesteld:

Dat u als tweede bestuurder het eerste uur van de rit facultatief aanwezig bent, na het eerste uur verplicht aan boord bent van dit voertuig.
Zie bron:

We gaan er verder op in:
U kan in alle gevallen genieten tijdens de dubbel bemande rit van het feit om te doen wat u wil als u maar negen uur aaneensluitende rust geniet binnnen de 30u. en u uw rijtijden niet overschrijdt.
In principe mag u als u niet achter het stuur zit en aan boord bent van het dubbel bemande voertuig geen rijtijden uitoefenen in een ander voertuig want dan zou u geen deel uitmaken van die dubbele bemanning..

VERORDENING (EG) nr. 561/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 maart 2006
Artikel 4,  

o) „meervoudige bemanning: een situatie waarin er zich tijdens elke rijperiode tussen twee opeenvolgende dagelijkse rusttijden of tussen een dagelijkse rusttijd en een wekelijkse rusttijd ten minste twee bestuurders in het voertuig bevinden om het te besturen. Bij meervoudige bemanning is de aanwezigheid van een andere bestuurder of andere bestuurders gedurende het eerste uur facultatief, maar gedurende de resterende periode verplicht;

Artikel 8.

5. In afwijking van lid 2 geldt dat een bestuurder die deel uitmaakt van een meervoudige bemanning, een nieuwe dagelijkse rusttijd van ten minste 9 uur moet hebben genomen binnen 30 uur na het einde van een dagelijkse of wekelijkse rusttijd.

Artikel 9.

2. Tijd besteed om te reizen naar een plaats om controle te nemen over een voertuig dat onder het toepassingsgebied van deze verordening valt, of om terug te keren van deze plaats, wanneer het voertuig zich niet in de woonplaats van de bestuurder of in de exploitatievestiging van de werkgever waaraan de bestuurder normalerwijze verbonden is, bevindt, wordt niet geteld als rust of een onderbreking, tenzij de bestuurder reist met een veerboot of trein en een bed of slaapbank ter beschikking heeft.

mvg De moderator

 

 

 

 

 

20-03-2012

karl

op out rijden voor schoolvervoer?

Beste Anja,

De functie op "Out of scope" of buiten bedrijf gesteld digitaal rijden is enkel toegestaan buiten de openbare weg of buiten de verordening.

Voor leerlingenvervoer met een traject minder dan 50 km bent u sowieso vrijgesteld voor het gebruik van de tachograaf in België. (Eg nr 561/006)

Indien u de functie "out of scope"  gebruikt, bijvoorbeeld op het bedrijfsterrein moet u dit achteraf wel kunnen verrechtvaardigen door wie dit is gebeurt en wanneer. Uw bestuurderskaart mag in dit geval niet aanwezig zijn in het toestel.

Mvgr

De moderator

15-03-2012

anja

schoolvervoer met een autocar voorzien van een digitale tachograaf, schoolvervoer niet verbonden aan tachoplicht, wat met het rijden zonder kaart in dit voertuig daar out of scope niet mag op de openbare weg?

Beste Karl,

Het is inderdaad absoluut verboden om te rijden met dat voertuig tijdens een rit leerlingenvervoer terwijl de digitach in "Out of scope" (buiten bedrijf) staat ingesteld.
Dit mag alleen gebeuren buiten de openbare weg en op privé-bedrijfsterrein.

Ritten onder de noemer van het geregeld vervoer met een traject kleiner dan 50 km vallen in de uitzonderingsregel van het gebruik van de tachograaf Eg nr 561/006.
Hou rekening met de traject lengte!!

Nu wat te doen indien deze rit midden in een normale werkweek valt en er aansluitend een normale rit volgt die wel onder de verordening valt van de rij- en rusttijdenwet?

Wat u kan doen is:

 • Enig bescheiden mee nemen die deze rit kan verantwoorden: rittenblad, etc...(er is altijd wel iets die dit kan bewijzen)
 • Noteer op de achterkant van uw dagprint, tachoschijf, van wanneer tot wanneer dit gebeurde met naam en toenaam.
 • Hou heel goed rekening met de trajectlengte van deze schoolrit!! (50km)

Bij een eventuele controle kunnen ze op die manier zien wat of over  het hoe en waarom van deze inbreuk.

Mvgr.
de moderator

12-03-2012

karl

Hallo, vraagje gesteld over rij- en rusttijden. Stel:een chauff. heeft zijn volledige wekelijkse rijtijd opgereden en gaat tijdenshet weekend met een andere vrachtwagen uitgerust met een tacho naar de manege met zijn eigen paard. Mag dit nog?


Beste Bob,

Als deze chauffeur zijn rijtijd opgebruikt is, kan die niet meer gaan bijrijden in het weekend. Ook niet privé. Tenzij hij onder de vrijstelling valt.
In bijlage vind je de verduidelijking van de vrijstellingen op het gebruik van de tachograaf Eg nr 516/006.

http://www.digitach.be/NL/PDF/VRIJSTELLINGENVER5612006NL.pdf

Mvgr
De moderator

04-03-2012

Bob

Hallo: ik lees op twee verschillende sites ook twee antwoorden aangaande de verkorte dagelijkse rusttijd naar 9u ipv 11u. De ene vertelt dat dit 3x kan tussen 2 wekelijkse rusttijden zonder compensatie en de ander met. Welke is juist? Mvg, Alex

Beste Alex:
Inderdaad bij de vroegere verordening (Vo EEG nr. 3820/85 tot 10 april 2007), was het zo dat verkorte dagelijkse rusttijd diende gecompenseerd te worden.

Daarentegen volgens de huidige verordening Eg nr. 561/06 is dit niet meer nodig en moet de drie maal toegstane verkorte rusttijd van 11u naar 9u niet meer gecompenseerd te worden.

Referentietekst:
VERORDENING (EG) nr. 561/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 15 maart 2006
Hoofdstuk II, art 8, punt 2 en 4

2. Binnen elke periode van 24 uur na het einde van de voorafgaande dagelijkse of wekelijkse rusttijd moet een
bestuurder een nieuwe dagelijkse rusttijd genomen hebben.
Indien het gedeelte van de dagelijkse rusttijd dat binnen die periode van 24 uur valt ten minste negen doch niet meer dan
elf uur bedraagt, wordt deze dagelijkse rusttijd als een verkorte dagelijkse rusttijd aangemerkt.

4. Een bestuurder mag tussen twee wekelijkse rusttijden ten hoogste drie keer een verkorte dagelijkse rusttijd hebben.

Mvgr
de moderator

04-03-2012

alex

Hallo, ik heb een vraag waarvan de antwoorden mij niet helemaal duidelijk zijn; 1) Is het zo dat als je je wettelijke rust van 45' wilt opsplitsen, dit alleen toegestaan is na 1u rijtijd (bvb; 1h rijtijd =>15min rust=>3; Is dit nog altijd zo?

Beste Alex,

Op uw eerste vraag:
We halen er eerst eens eventjes de wettelijke tekst bij;
Artikel 7 van hoofdstuk II van de verordenig Eg nr 561/006

Na een rijperiode van vier en een half uur neemt de bestuurder een aaneengesloten onderbreking van ten minste vijfenveertig
minuten, tenzij hij een rusttijd neemt.
Deze onderbreking kan worden vervangen door een onderbreking van ten minste 15 minuten gevolgd door een onderbreking
van ten minste 30 minuten die elk zodanig tijdens de periode worden ingelast, dat aan de bepalingen van de eerste
alinea wordt voldaan.
Nu wat zegt de eerste alinea: "dat het moet gebeuren tijdens of na een rijperiode van maximaal 04:30u

Hieruit kan u besluiten dat het niet bepaald is wanneer dat eerste stukje onderbreking dient genomen te worden, hou er wel rekening mee dat het voor de controlerende instanties wat eigenaardig lijkt dat een bestuurder na pakweg 15 min rijtijd al begint aan zijn onderbreking. Maar in principe is dit niet foutief.

 mvgr
De moderator

04-03-2012

Alex

Ik heb een vraag: moet ik voor fabrieksvervoer met mijn touringcar gebruik maken van mijn tachograaf?

Beste Daphnetje,

Laten we eerst stellen dat "fabrieksvervoer" = "woonwerkverkeer = "bijzonder geregeld vervoer".

We weten dat voor dit soort bezoldigd vervoer speciale regelingen bestaan qua het gebruik van de analoge of digitale tachograaf.

Met name:
Artikel 3 Deze verordening is niet van toepassing op wegvervoer door:
a) voertuigen die gebruikt worden voor geregelde diensten van personenvervoer over een traject van niet meer dan 50 km;
Onder geregeld diensten van personenvervoer kunnen we verstaan: leerlingenvervoer, woon-werkverkeer, etc...

Dus kunnen we stellen: als het traject van de route kleiner is dan 50km moet er geen gebruik gemaakt worden van de tachograaf ,
is de route meer dan 50km dient deze wel gebruikt en nageleefd te worden.

mvgr de moderator

02-11-2011

daphnetje

Bestuursderskaart. Had nog een vraagje: Ik ben in het bezit van een bestuurderskaart. Nu is de vraag: ik rij bijna altijd met een analoge tachograaf en maar af en toe met een digitale tachograaf. Moet ik altijd die bestuurderskaart bij me hebben?

Beste trucker,

Laten we voorop stellen dat een bestuurderskaart strikt persoonsgebonden is. Als u een bestuurderskaart hebt, dient u dan ook deze kaart altijd bij zich te hebben, ook al rijdt u met een voertuig waar een analoge tachograaf in zit.

De heel een voudige reden is:

Tijdens een controle moet u van de dag van controle en van de afgelopen 28 dagen registraties kunnen voorleggen; dwz of tachograafschijven, of verklaring van activiteiten of evtl dagen dat u met een voertuig reed uitgevoerd met een digitale tachograaf.

mvgr de moderator

17-10-2011

Trucker

Hallo, Ik ben tewerkgesteld via een uitzendburo bij een transportbedrijf. Bij wie en waar moet ik mijn digitale tachograaf laten uitlezen?

Beste trucker,

Het spreekt voor zich dat als u in dienst bent voor een uitleenbedrijf (uitzendbureau) het uitzendbureau op zich in feite uw werkgever is.

Doch zit het niet zo voor wat betreft het bewaren van tachograafgegegevens. Dit moet gebeuren op het bedrijf waar u tewerkgesteld bent en op hun beurt in copy naar het uitleenberdijf.
Dus kort vergaart: tachograafschijven bewaren en/of digitale kaart laten uitlezen op het bedrijf waarvoor u op dat moment rijdt.

Nog ter info: laat uw digitale bestuurderskaart altijd om de 21 dagen uitlezen, zo komt u nooit in de problemen dat uw kaart niet alle gegevens van de laatste 28 dagen voorafgaand kan bevatten.

mvgr De moderator

17-10-2011

Trucker

Vrijstelling tachograaf. Hallo, ben ik vrijgesteld van het gebruik van mijn tachograaf als ik voor eigen rekening in een straal van 50 km tussen mijn werven rij?

Beste,

Volgens Hoofdstuk IV, Uitzonderingen op de tachograaf, artikel 13: Is er geen enkele uitzondering opgenomen in deze ten behoeve van voertuigen gebruikt voor eigen rekening, ook niet binnen een straal van 50km. De enige vrijstellingen op het gebruik van de tachograaf die enige kilometerbeperkingen vermelden zijn:

- Artikel 13 b) voertuigen voor goederenvervoer van, of zonder bestuurder gehuurd door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt of visserijbedrijven die in het kader van hun eigen bedrijvigheid worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf;

-Artikel 13 c) land- en bosbouwtrekkers die worden gebruikt voor land- of bosbouwwerkzaamheden, binnen een straal van 100 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf dat deze voertuigen bezit, huurt of least;

-Artikel 13 d) voertuigen of combinaties van voertuigen met een toegestane maximummassa van ten hoogste 7,5 ton, die worden gebruikt: • voor het dragen van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder beroepshalve gebruikt. Deze voertuigen mogen alleen binnen een straal van 50 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf worden gebruikt en op voorwaarde dat dit vervoer niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is;

-Artikel 13 p ) voertuigen die voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen gebruikt worden binnen een straal van ten hoogste 50 km.

mvgr de moderator

11-10-2011

De groenteboer

Terug naar het overzicht van categoriën.

Stel uw vraag

Gelieve in te loggen om een vraag te kunnen stellen.

Ik ben nieuwRegistreren

Ik heb reeds een loginInloggen

Gelieve uw email in te vullen.

Wachtwoord vergeten?